Useful Prepositional Idioms

AIG
1. Possession
Tha cù agam - I have a dog
Seo an cù agam - This is my dog
Seo an cù aig an duine = Seo cù an duine - This is the man's dog

2. With the verb To Go
Chaidh aig Calum air sin a dhèanamh - Calum was able to do that
Cha deach aca air sin a dhèanamh - They weren't able to do that
Thèid agam air sin a thogail - I will be able to lift that
Cha tèid againn air sin a thogail - We will not be able to lift that
Rachadh agad air a dhol ann  - You would be able to go there
Cha rachadh aice air a thighinn a-nochd - She wouldn't be able to come tonight

3. With the verb To Be
Tha aig Calum ri dhol dhachaigh - Calum has to go home
Tha agam ri litir a sgrìobhadh - I have to write a letter
Bha againn ri bhith sàmhach - We had to be quiet

3. With the verb To Be
Tha aig Calum ri dhol dhachaigh - Calum has to go home
Tha agam ri litir a sgrìobhadh - I have to write a letter
Bha againn ri bhith sàmhach - We had to be quiet
Seo an cù aig an duine = Seo cù an duine - This is the man's dog

 

This lesson in PDF format

dm©lelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ùghdar
dm©lelland - These lessons may be reproduced with credit to the author