The Dative Case of Nouns

The Dative Case is the form of a noun found after the simple prepositions

Features in Common with the Nominative Case

Dative plural nouns are identical to nominative plural nouns, and the plural definite article remains na :
Masculine plural nouns balaich - boys
na balaich - the boys
le balaich - with boys
leis na balaich - with the boys
Feminine plural nouns bthan - shops
na bthan - the shops
ann am bthan - in shops
anns na bthan - in the shops


The Dative Singular Case of Masculine Nouns

The Indefinite Noun
The dative indefinite noun is identical to the nominative indefinite noun :
Nominative Indefinite Singular Dative Indefinite Singular
brd - table air brd - on a table
leabhar - book le leabhar - with a book

The Definite Noun
The masculine dative singular noun undergoes identical initial changes as the feminine nominative singular definite nouns (see lessonbl.gif (1632 bytes)three.gif (1008 bytes)).

The definite article of nouns beginning with d, t, l, n, r, sg, sm, sp or st is identical to the nominative definite nouns. Combined forms of the definite article with the simple prepositions bho, de, do, fo, mu, ro and tro are maintained (see lessonbl.gif (1632 bytes)five.gif (1001 bytes)) :
Nominative Definite Singular Dative Definite Singular
an doras - the door tron doras - through the door
an sgoilear - the pupil leis an sgoilear - with the pupil
an taigh - the house aig an taigh - at the house

The definite article of dative nouns beginning with a vowel drop the t- of the nominative definite article. Combined forms of the definite article with the simple prepositions bho, de, do, fo, mu, ro and tro are maintained (see lessonbl.gif (1632 bytes)five.gif (1001 bytes)) :
Nominative Definite Singular Dative Definite Singular
an t-ran - the song leis an ran - with the song
an t-rlar - the floor fon rlar - under the floor

Dative nouns beginning with sl, sn, sr or s+vowel have t- added to the definite article. Combined forms of the definite article with the simple prepositions bho, de, do, fo, mu, ro and tro are maintained (see lessonbl.gif (1632 bytes)five.gif (1001 bytes)) :
Nominative Definite Singular Dative Definite Singular
an sel - the sail air an t-sel - on the sail
an semar - the room anns an t-semar - in the room
an sneachd - the snow leis an t-sneachd - with the snow
an saoghal - the world mun t-saoghal - about the world

Nouns beginning with b, f, m, p, c or g all lenite in the dative. Combined forms of the definite article with the simple prepositions bho, de, do, fo, mu, ro and tro are maintained (see lessonbl.gif (1632 bytes)five.gif (1001 bytes)), but with all other simple prepositions the definite changes to a' except for nouns beginning with f :
Nominative Definite Singular Dative Definite Singular
am brd - the table air a' bhrd - on the table
fon bhrd - under the table
am feasgar - the evening anns an fheasgar - in the evening
den fheasgar - of the evening
am monadh - the moor air a' mhonadh - on the moor
dhan mhonadh - to the moor
am pipear - the paper anns a' phipear - in the paper
bhon phipear
an c - the dog air a' ch - on the dog
mun ch - about the dog
an gille - the boy ris a' ghille - to the boy
ron ghille - before the boy

NEW WORDS

Adjectives
bidheach - beautiful bragha - lovely
ciin - calm donn - brown
luath - fast mall - slow
stoirmeil - stormy uaine - green

Nouns
achadh (m) - field allt (m) - burn (stream)
aran (m) - bread baile (m) - town
bainne (m) - milk bogsa (m) - box
brd (m) - table cilidh (m) - ceilidh
cladach (m) - shore cnoc (m) - hill
falt (m) - hair feasgar (m) - evening
feur (m) - grass fiadh (m) - deer
gleann (m) - glen gual (m) - coal
iasg (m) - fish m (m) - butter
monadh (m) - moor, mountain ran (m) - song
pipear (m) - paper rn (m) -seal
saoghal (m) - world sel (m) - sail
sgoilear (m) - pupil, scholar sneachd (m) - snow
sruth (m) - stream uisge (m) -water
rlar (m) - floor

EXERCISE 1 Translate into English
1.Tha caileag bhidheach anns a' phipear ann 2.Tha an c donn beag ann fon bhrd sin
3.An robh sibh air a' mhonadh? Bha 4.Tha an t-m air an aran gl mhath
5.Bha rn ann air a' chladach 6.Tha an gleann sin bragha air l ciin
7.Bha e uabhasach stoirmeil anns an fheasgar 8.Chan eil uisge ann anns an t-sruth
9.Tha teine math teth ann bhon ghual seo 10.An robh e luath leis an t-sel?
11.Bha sth ann tron t-saoghal 12.Tha am bainne bhon fhiadh sin uabhasach math?
13.Nach eil aran r anns a' bhogsa ann? Tha 14.Bha an duine, leis a' ch, cho mall air a' chnoc
15.Tha taigh ann thairis air an t-sruth

EXERCISE 2 Translate into Gidhlig
1.The dog is in the box under the table 2.There is (some) coal in the stream
3.Brown hair is very beautiful 4.I was on the road to the town
5.A day on the moor is good for you(dhut) 6.The floor was wet with water
7.There is green grass in the field 8.The new house is near the fast burn
9.The shore is past the moor 10.Are they not going to the ceilidh in the town? No
11.There are no fish in the burn (There is not a fish in the burn) 12.The table in that room is very nice
13.There was water under the table 14.The boat was under sail
15.There was a seal in the water, and on the shore

ANSWERS EXERCISE 1
1.There is a beautiful girl in the paper 2.The small brown dog is under that table
3.Were you on the moor? Yes 4.The butter on the bread is very good
5.There was a seal on the shore 6.That glen is lovely on a calm day
7.It was really stormy in the evening 8.There is no water in the stream
9.There is a good hot fire from this coal 10.Was he quick with the sail?
11.There was peace through(out) the world 12.The milk from that deer is very good?
13.Isn't there fresh bread in the box? Yes 14.The man, with the dog, was so slow on the hill
15.There is a house there over the stream

ANSWERS EXERCISE 2
1.Tha an c anns a' bhogsa fon bhrd 2.Tha gual ann anns an t-sruth
3.Tha falt donn gl bhidheach 4.Bha mi air an rathad dhan bhaile
5.Tha l air a' mhonadh math dhut 6.Bha an lr fliuch le uisge
7.Tha feur gorm ann anns an achadh 8.Tha an taigh r faisg air an allt luath
9.Tha an cladach seachad air a' mhonadh 10.Nach eil iad a' dol dhan chilidh anns a' bhaile? Chan eil
11.Chan eil iasg anns an allt ann 12.Tha am brd anns an t-semar sin gl shnog
13.Bha uisge ann fon bhrd 14.Bha am bta fo shel
15.Bha rn ann anns an uisge, agus air a' chladach

This lesson in PDF format

Lessons.gif (3478 bytes)

dmlelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - These lessons may be reproduced with credit to the author