Passive Forms of Verbs -Part 2

Method 2. Using the active tenses of the verb To Go - A Dhol
This is both a common spoken and written form.
The formation pattern is active tense of verb To Go + subject + a + lenited verbal noun.
The a is dropped before verbal nouns beginning with a vowel or beginning with f + vowel.

In the Future (Habitual Present) Passive :
Active Future Verb Future Passive Construction
Thid - Will go Thid an taigh a thogail - The house will be built
Thid a' cheist a fhreagairt - The question will be answered
Thid an uinneag fhosgladh - The window will be opened
Thid an dnnear ullachadh - The dinner will be prepared

For all other forms replace Thid with appropriate form :
Forms Future Passive Construction
Statement Thid an doras a dhnadh - The door will be closed
Negative Cha tid an doras a dhnadh - The door will not be closed
Interrogative An tid an doras a dhnadh? - Will the door be closed?
Negative Interrogative Nach tid an doras a dhnadh? - Will the door not be closed?


In the Past Passive
:
Active Past Verb Past Passive Construction
Chaidh - Went Chaidh an taigh a thogail - The house was built
Chaidh a' cheist a fhreagairt - The question was answered
Chaidh an uinneag fhosgladh - The window was opened
Chaidh an dnnear ullachadh - The dinner was prepared

For all other forms replace Chaidh with appropriate form :
Forms Past Passive Construction
Statement Chaidh an doras a dhnadh - The door was closed
Negative Cha deach an doras a dhnadh - The door was not closed
Interrogative An deach an doras a dhnadh? - Was the door closed?
Negative Interrogative Nach deach an doras a dhnadh? - Was the door not closed?


In the Conditional Passive
:
Active Conditional Verb Conditional Passive Construction
Rachadh † - Would go Rachadh an taigh a thogail - The house would be built
Rachadh a' cheist a fhreagairt - The question would be answered
Rachadh an uinneag fhosgladh - The window would be opened
Rachadh an dnnear ullachadh - The dinner would be prepared

For all other forms replace Rachadh with appropriate form :
Forms Conditional Passive Construction
Statement Rachadh an doras a dhnadh - The door would be closed
Negative Cha rachadh an doras a dhnadh - The door would not be closed
Interrogative An rachadh an doras a dhnadh? - Would the door be closed?
Negative Interrogative Nach rachadh an doras a dhnadh? - Would the door not be closed?

See for alternative conditional forms

When the subject of the sentence is a pronoun then the pronoun is replaced by its possessive adjective placed before the verbal noun. The possessive adjectives mo, do and a (his/its) lenite the following word whenever possible :

Thid a thogail - It (house = masculine) will be built

Cha tid a fosgladh = It (letter = feminine) will not be opened

Chaidh mo chumail air ais - I was kept back

An deach am bualadh? - Were they hit?
An rachadh a dhanamh? - Would it be done?
Nach rachadh fhaicinn ann? - Would he not be seen there?

Method 2 is the preferred way where the subject is dative.
In this situation the sequence is active tense of verb To Go + verbal noun + preposition + subject :

Thid faighneachd dhen bhalach - The boy will be asked

Chaidh iarraidh air a' chaileig a dhol dhachaigh - The girl was requested to go home

Rachadh isteachd ris an tidsear - The teacher would be listened to


With a pronoun subject the sequence becomes active tense of verb To Go + verbal noun + prepositional pronoun :

Thid faighneachd dhot - You will be asked

Chaidh iarraidh orm an c a thoirt dhachaigh - I was requested to take the dog home

Rachadh isteachd rium - I would be listened toEXERCISE 1 Change the following to Method 2

1.Thuirt an cathraiche gun cmar a' choinneamh aig seachd uairean

2.Rugadh agus thogadh mi ann an Sternabhagh
3.Bhleoghainnte an crodh d thuras gach l 4.Gherradh am feur agus thogadh na cruachan leis an tuathanach
5.Fgar an c na aonar fad an l 6.Cha do bhruidhneadh Gidhlig riutha nuair a bha iad g
7.Cuirear dhan leabaidh thu mura bi thu math 8.Chualas fuaim nenach taobh a-muigh
9.Glacar deagh bhric anns an abhainn sin 10.Clbhuailear na leabhraichean ann an Dn ideann
11.Dh'iarradh orm a dhol gu taigh mo sheanmhar 12.Chthear anns a' phirc iad a h-uile meadhan-l
13.Nach do sgrobhadh an seann leabhar sin le manaich 14.Caillear mran obraichean le bhith a' dnadh na minne

EXERCISE 2
a. Translate into Gidhlig using Method 2

b. Translate into Gidhlig using Method 2 replacing the nouns subjects with pronouns

1.The thief was caught and put in prison

2.Many people were banished from their homes in the highlands
3.Dinner was made and eaten in less than an hour 4.The people were deceived when the taxes were increased
5.The baby would be given a new toy on her birthday

6.Neither the doors nor the windows were locked

7.Poverty is seen throughout Africa 8.The top of the mountain was reached by (tre) the difficult route
9.The boys were seen stealing in the shop 10.The game will be played in the rain
11.The stories will be translated from Gidhlig to English 12.The car door was left unlocked (gun a ghlasadh)
13.The girl was be read to quietly 14.The boy will be spoken to tomorrow

EXERCISE 3 Translate into Gidhlig

1.Why was the food returned to the shop?

2.What was written in the letter you got from your sister?
3.When will the house be built? 4.Where will the game be played?
5.When was the road repaired?

6.Who was left without a drink?

7.How could (would) that be done? 8.Where are the dishes put?

ANSWERS - EXERCISE 1
1.Thuirt an cathraiche gun tid a' choinneamh a chumail aig seachd uairean 2.Chaidh mo bhreith agus mo thogail ann an Sternabhagh
3.Rachadh an crodh a bhleoghann d thuras gach l 4.Chaidh am feur a ghearradh is na cruachan a thogail leis an tuathanach
5.Thid an c fhgail na aonar fad an l 6.Cha deach Gidhlig a bhruidhinn riutha nuair a bha iad g
7.Thid do chur dhan leabaidh mura bi thu math 8.Chaidh fuaim nenach a chluinntinn taobh a-muigh
9.Thid deagh bhric a ghlacadh anns an abhainn sin 10.Thid na leabhraichean a chlbhualadh ann an Dn ideann
11.Chaidh iarraidh orm a dhol gu taigh mo sheanmhar 12.Thid am faicinn anns a' phirc a h-uile meadhan-l
13.Nach deach an seann leabhar sin a sgrobhadh le manaich 14.Thid mran obraichean a chall le bhith a' dnadh na minne

ANSWERS - EXERCISE 2a
1.Chaidh am mirleach a ghlacadh agus a chur ann am prosan 2.Chaidh mran daoine fhuadachadh s an dachaighean air a' Ghidhealtachd
3.Chaidh dnnear a dhanamh is ithe ann an na bu lugha na lethuair a thde 4.Chaidh na daoine a mhealladh nuair a chaidh na csean a mheudachadh
5.Rachadh dideag r a thoirt dhan leanabh air a co-l-breith 6.Cha deach na dorsan no na h-uinneagan a ghlasadh
7.Thid bochdainn fhaicinn air feadh Afraga 8.Chaidh mullach na beinne a ruigsinn tre na slighe doirbhe
9.Chaidh na balaich fhaicinn a' goid anns a' bhth 10.Thid an gama a chluich anns an uisge
11.Thid na sgeil eadar-theangachadh bho Ghidhlig gu Beurla 12.Chaidh doras a' chir fhgail gun a ghlasadh
13.Chaidh leughadh gun chaileag (chun na caileig) gu smhach 14.Thid bruidhinn ris a' bhalach a-mireach

ANSWERS - EXERCISE 2b
1.Chaidh a ghlacadh agus a chur ann am prosan 2.Chaidh am fuadachadh s an dachaighean air a' Ghidhealtachd
3.Chaidh a danamh is a h-ithe ann an na bu lugha na lethuair a thde 4.Chaidh am mealladh nuair a chaidh na csean a mheudachadh
5.Rachadh a toirt dhan leanabh air a co-l-breith 6.Cha deach an glasadh
7.Thid bochdainn fhaicinn air feadh Afraga 8.Chaidh mullach na beinne a ruigsinn tre na slighe doirbhe
9.Chaidh am faicinn a' goid anns a' bhth 10.Thid a chluich anns an uisge
11.Thid an eadar-theangachadh bho Ghidhlig gu Beurla 12.Chaidh fhgail gun a ghlasadh
13.Chaidh leughadh thuice gu smhach 14.Thid bruidhinn ris a-mireach

ANSWERS - EXERCISE 3

1.Carson a chaidh am biadh a thilleadh dhan bhth?

2.D chaidh a sgrobhadh anns an litir a fhuair thu bho do phiuthar?
3.Cuin a thid an taigh a thogail? 4.Cit an tid an gama a chluich?
5.Cuin a chaidh an rathad a chradh?

6.C chaidh fhgail gun deoch?

7.Ciamar a rachadh sin a dhanamh? 8.Cit an tid na soithichean a chur?

This lesson in PDF format

dmlelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - These lessons may be reproduced with credit to the author