Days, Months, Seasons, & Special Days

Làithean na Seachdain - The Days of the Week :
là (m) - day
seachdain (f) - week
Monday - Diluain Friday - Dihaoine
Tuesday - Dimàirt Saturday - Disathairne

Wednesday - Diciadain

Sunday - Diḍmhnaich
- Là na Sàbaid
Thursday - Diardaoin

The initial Di is dropped when used with oidhche but not with madainn or feasgar :
madainn (f) - morning
feasgar (m) - evening, afternoon
oidhche (f) - night
Ràinig e dhachaigh oidhche Chiadain - He arrived home (on) Wednesday night
Thàinig iad madainn Dimàirt - They came (on) Tuesday morning
Dh'fhàg i feasgar Disathairne - She left (on) Saturday evening

Ḿosan na Bliadhna - The Months of the Year
:

ḿos (m) - month

Am Faoilteach (m) - January An t-Iuchar (m) - July
An Gearran (m) - February An Lùnastal (m) - August
Am Màrt (m) - March An t-Sultain (f) - September
An Giblean (m) - April An Dàmhair (f) - October
An Cèitean (m) / Am Màigh (m) - May An t-Samhain (f) - November
An t-̉g-mh́os (m) - June An Dùbhlachd / An Dùdlachd (f) - December

Na Ràithean - The Seasons
:

ràith (f) - season

An t-earrach (m) - spring Am foghar (m) - autumn

An samhradh (m) - summer

An geamhradh (m) - winter

Special short forms are often used for the first three with the preposition anns :
  Usual Form Short Form
in spring / in the spring anns an earrach as t-earrach
in summer / in the summer anns an t-samhradh as t-samhradh
in autumn / in the autumn anns an fhoghar as t-fhoghar
in winter / in the winter anns a' gheamhradh none

Làithean àraidh - Special Days
:
A' Bhliadhn' Ùr - The New Year
Là na Bliadhn' Ùire - New Year's Day
aig àm na Bliadhn' Ùire - at the New Year (time)
A' Chàisg (f) - Easter
Là na Càisge - Good Friday
aig àm na Càisge - at Easter time
Oidhche Shamhna - Halloween
Nollaig (f) - Christmas
Oidhche na Nollaige - Christmas Eve
Là na Nollaige - Christmas Day
aig àm na Nollaige - at Christmas time
Oidhche Challainn - Hogmanay

This lesson in PDF format

Lessons.gif (3478 bytes)

dm©lelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ùghdar
dm©lelland - These lessons may be reproduced with credit to the author