Telling the Time

Whole hours (o'clock)
Uair
(hour) is used to signify o'clock. With plural numbers this changes to uairean :
uair - one o'clock seachd uairean - seven o'clock
d uair - two o'clock ochd uairean - eight o'clock
tr uairean - three o'clock naoi uairean - nine o'clock
ceithir uairean - four o'clock deich uairean - ten o'clock

cig uairean - five o'clock

aon uair deug - eleven o'clock
sia uairean - six o'clock d uair dheug - twelve o'clock
meadhan l - mid-day
meadhan oidhche - mid-night

† aon is not used before uair to signify one o'clock

Divisions of the hour :
cig mionaidean - 5 minutes fichead mionaid - 20 minutes
deich mionaidean - 10 minutes cig mionaidean fichead - 25 mins
cig mionaidean deug - 15 minutes lethuair - half (half an hour)
cairteal - quarter

Examples
:
For to the hour use gu, and after the hour use an didh :
D an uair a tha e? - What time is it? (in speech this is often shortened to D 'n uair a tha e?)
1.00 - The e uair - It is one o'clock
2.00 - The e d uair - It is two o'clock
3.05 - Tha e cig mionaidean an didh a tr 2.55 - Tha e cig mionaidean gu tr
4.10 - Tha e deich mionaidean an didh a ceithir 3.50 - Tha e deich mionaidean gu ceithir
5.15 - Tha e cairteal an didh a cig 4.45 - Tha e cairteal gu cig
6.20 - Tha e fichead mionaid an didh a sia 5.40 - Tha e fichead mionaid gu sia
7.25 - Tha e cig mionaidean fichead an didh a seachd 6.35 - Tha e cig mionaidean fichead gu seachd
8.30 - Tha e lethuair an didh a h-ochd
12pm - Tha e meadhan-oidhche / Tha e d uair dheug
12am - Tha e meadhan-l / Tha e d uair dheug

the a before numbers is dropped after gu

It is not uncommon to find an uaireadair (lit. of the watch) or a thde (lit. of time) tagged on to the end of the reply when talking about elapsed time :
Bha mi ann d uair an uaireadair - I was there for two hours

As in English you do not strictly have to reply starting with Tha e; simply state the time :
Question: D an uair a tha e?     Answer: Tr uairean


NEW WORDS

Adjectives
pongail - punctual, exact

Adverbs

air dheireadh - behind (slow as a clock)

air thoiseach - ahead (fast as a clock)

a thde - of time

gu leth - and a half (an additional half of anything)

Nouns

adhar (m) - air

cairteal (m) - quarter
cairteal na h-uarach - quarter of an hour
tr chairteal na h-uarach - three quarters of an hour

coinneal (m) - candle

diog (m) - second (of time)

gleoc (m) clock

itealan (m) - aeroplane

leannan (m) - sweetheart, lover

mac-talla (m) - echo

searmon (m) - sermon

tran (m) - train

uaireadair (m) - watch, timepiece

lethuair (f) - half-hour

mionaid (f) - minute
uair (f) - hour, time

Prepositions
an didh - after

Verbs

caith, caitheamh - spend (time), wear

cuir seachad, cur seachad - spend (time)
mair, mairsinn - last, endure seall, sealltainn (do) - look, show (to)

EXERCISE 1 Translate into English

1.Bidh an t-itealan a' falbh aig cairteal gu tr feasgar

2.Bidh sinn anns an adhar airson cig uairean a thde

3.Tisichidh a' choinneamh mu chig mionaidean gu ceithir

4.Cuin a bhitheas am bus gu Inbhir Nis a' falbh?

5.Aig lethuair an didh a dh

6.Tha m' uaireadair cig mionaidean deug air dheireadh

7.Bha an gleoc a' sealltainn cairteal an didh uair

8.Bha mo leannan lethuair a thde fadalach

9.Loisg an coinneal air falbh ann an uair gu leth

10.Bha sinn aig a' chilidh gus cairteal gu aon uair deug

EXERCISE 2 Translate into Gidhlig

1.The echo returned after ten seconds

2.They spent three quarters of an hour reading

3.The boat arrived punctually at five o'clock

4.He said they spent three hours climbing Ben Nevis

5.They got their dinner at one o'clock

6.The train will arrive at quarter past four

7.The clock was nearly ten minutes fast

8.He said he would come about half-past eight

9.The sermon lasted an hour and a half

10.I was at school before nine o'clock

ANSWERS - EXERCISE 1
1.The aeroplane leaves at quarter to three in the afternoon 2.We'll be in the air for five hours
3.The meeting will start about five minutes to four 4.When will the bus to Inverness be leaving?
5.At half past two 6.My watch is fifteen minutes slow/behind
7.The clock was showing quarter past one 8.My girlfriend/boyfriend was half an hour late
9.The candle burnt away in an hour and a half 10.We were at the ceilidh until quarter to eleven

ANSWERS - EXERCISE 2
1.Thill am mac-talla an didh deich diogan 2.Chuir iad seachad tr chairteal na h-uarach a' leughadh
3.Rinig am bta gu pongail aig cig uairean 4.Thuirt e gun do chuir iad seachad tr uairean a' streap Beinn Neibhis
5.Fhuair iad an dnnear-san aig uair 6.Ruigidh an tran aig cairteal an didh a ceithir
7.Bha an gleoc faisg air deich mionaidean air thoiseach 8.Thuirt e gun tigeadh e mu lethuair an didh a h-ochd
9.Mhair an searmon uair gu leth 10.Bha mi aig an sgoil ro naoi uairean

This lesson in PDF format

Lessons.gif (3478 bytes)

dmlelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - These lessons may be reproduced with credit to the author