The Relative Form of the Future Verb

This Lesson is a summary of this special form of the verb.

The relative future verb only exists for verbs which form their Future Tense in a regular manner.
It is formed by dropping the -aidh / -idh future endings and adding -as / -eas respectively and lenited whenever possible. Remember verbs beginning with a vowel fh show lenition as dh' :
Root Future Tense Relative Future
bith - be bithidh bhitheas * / bhios
bruidhinn - speak bruidhnidh bhruidhneas
ceannaich - buy ceannaichidh cheannaicheas
din - close dinidh dhineas
ist - listen istidh dh'isteas
fg - leave fgaidh dh'fhgas
glac - catch glacaidh ghlacas
ith - eat ithidh dh'itheas
leugh - read leughaidh leughas
meall - deceive meallaidh mheallas
nigh - wash nighidh nigheas
l - drink laidh dh'las
ps - marry psaidh phsas
ruig - reach / arrive ruigidh ruigeas
sgrobh - write sgrobhaidh sgrobhas
tog - lift / build togaidh thogas
ullaich - prepare ullaichidh dh'ullaicheas

* Emphatic form only. Generally bhios will suffice

When to use the Relative Future
Use the relative future verb after: the interrogative words C, Cuin, Ciamar, Carson and D; the conjunctions ged, fhads, nuair, ma, mar, (bh)on; and the relative pronouns a and na.

NEW WORDS

Nouns
rs (m) - rose
mlseag (f) - sweet, confectionary pg (f) - kiss

Verbs
coinnich, coinneachadh (ri) - meet (with) glac, glacadh - catch
nigh, nighe - wash meall, mealladh - deceive
ullaich, ullachadh - prepare

EXERCISE 1 Translate into English
1.Ged a bhios e a' fuireach ann an Portrgh a-nochd, bidh e ann an Glaschu a-mireach 2.Nuair a dh'fhgas mi an eaglais, bidh mi a' dol
dreach dhachaigh
3.Mar a thid thu seachad air a' bhth, chi thu a' phirc 4.Ma chuireas tu dhot do chta cha bhi thu cho blth
5.On a ruigeas sinn am baile ro mheadhan-l bidh mi a' dol dhan taigh-sta airson (for) dnnear

EXERCISE 2 Translate into Gidhlig
1.The girl who will meet you will be standing with a rose in her hand 2.If the night will be cold stay inside (the house)
3.I will be working in that hotel when I (will) leave school 4.I'll give you a sweet if you will give me a kiss
5.But will you be happy with all that you'll have?

ANSWERS - EXERCISE 1
1.Although he'll be staying in Portree tonight, he'll be in Glasgow tomorrow 2.When I (will) leave the church, I'll be going straight home
3.As you pass the shop, you can (will) see the park 4.If you take off your coat you'll not be so warm
5.Since we'll arrive in town before midday I'll be going to the hotel for dinner

ANSWERS - EXERCISE 2
1.Bidh a' chaileag a choinnicheas tu na seasamh le rs na limh 2.Ma bhitheas an oidhche fuar fuirich a-staigh
3.Bidh mi ag obair anns an taigh-sta sin nuair a dh'fhgas mi an sgoil 4.Bheir mi mlseag dhut ma bheir thu pg dhomh
5.Ach am bith thu toilichte leis na tha agad?

This lesson in PDF format

Lessons.gif (3478 bytes)

dmlelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - These lessons may be reproduced with credit to the author