The Future Tense - Irregular Verbs

The following three verbs which are irregular in the Past Tense are completely regular in the Future Tense. They are given here for completeness :
Verbal Noun Root Independent Dependent
breith - bearing /
catching / grasping
beir beiridh beir
cluinntinn - hearing cluinn cluinnidh cluinn
ruigsinn - reaching /
arriving
ruig ruigidh ruig

The following seven verbs are irregular in the Future Tense. In most cases the dependent form is the same as the root of the verb :
Verbal Noun Root Independent Dependent
danamh - doing /
making
dan n dan
dol - going rach thid tid
faicinn - seeing faic ch faic
faighinn - getting /
obtaining
faigh gheibh faigh
rdh - saying abair their abair
tighinn - coming thig thig tig
toirt - taking/
giving (+ preposition do)
thoir bheir toir

In the Future Tense the regular verb Can is preferred, particularly in the spoken language

As with the verb To Be add either Cha / Chan(before a vowel), An / Am or Nach to the dependent to get the negative and interrogative forms of the verb.

Example Uses :
N mi - I will do / make
Cha dan mi * - I will not do / make
An dan thu? - Will you do / make?
Nach dan thu? - Will you not do / make?
Thid thu - You will go
Cha tid thu * - You will not go
An tid thu? - Will you go?
Nach tid thu? - Will you not go?
 
Ch i - She will see
Chan fhaic i - She will not see
Am faic i? - Will she see?
Nach fhaic i? - Will she not see?
 
Gheibh sinn - We will get
Chan fhaigh sinn - We will not get
Am faigh sinn? - Will we get?
Nach fhaigh sinn? - Will we not get?
 
Their i - She will say
Chan abair i - She will not say
An abair i? - Will she say?
Nach abair i? - Will she not say?
 
Thig mi - I will come
Cha tig mi - I will not come
An tig thu? - Will you come?
Nach tig thu? - Will you not come?
 
Bheir mi - I will take
Cha toir mi - I will not take
An toir thu? - Will you take?
Nach toir thu? - Will you not take?

* cha / chan lenites verbs beginning with b, f, m, p, c or g. The irregular future verbs beginning t and d do not lenite after cha
† nach
will lenite verbs beginning with f

With the Dependent Clause
Some examples are given below.
The pattern is the same as the verb To Be (see lessonbl.gif (1632 bytes)one.gif (974 bytes)five.gif (1001 bytes)) :
Tha e ag rdh gun tid e - He says that he will go
Tha e ag rdh nach tid e - He says that he will not go
Tha e ag rdh gum faic e thu - He says that he will see you
Tha e ag rdh nach fhaic e thu * - He says that he will not see you

* Verbs beginning with f are lenited to fh after the negative particle nach

The Relative Verb
Some examples are given below.
The pattern is the same as the Present Tense of the verb To Be (see lessonbl.gif (1632 bytes)two.gif (1009 bytes)one.gif (974 bytes)) :
Is mise a ch am balach - It's I who will see the boy
Is mise nach fhaic an dealbh - It's me who will not see the picture
'S ise a thid dhachaigh - It's she who will go home
Is ise nach tid dhachaigh - It's she who will not go home

The Interrogative Pronouns

Some examples are given below.
The pattern is the same as the Present Tense of the verb To Be (see lessonbl.gif (1632 bytes)two.gif (1009 bytes)two.gif (1009 bytes)) :
D n thu leis a' phipear is glaodh? - What will you make with the paper and glue?
C gheibh pipear-naidheachd dhomh? - Who will get me a newspaper?
Carson nach toir thu peann dhomh? - Why will you not give me a pen?
Ciamar a n thu sin? - How will you do that?
Cuin a ch thu do mhthair? - When will you see your mother?
Cit an tid sinn a-mireach? - Where will we go tomorrow?

With Conjunctions

Some examples are given below.
The pattern is the same as the Present Tense of the verb To Be (see lessonbl.gif (1632 bytes)two.gif (1009 bytes)three.gif (1008 bytes)) :
Fuirich gus an tig mi dhachaigh - Wait until I come home
Sin an t-eilean far am faic sinn an t-eun tearc - That's the island where we will see the rare bird
Nuair a gheibh mi an t-airgead, gheibh mi cr r - When I (will) get the money, I will get a new car
Mura tig thu a-mireach chan fhaigh thu tiodhlac - If you do (will) not come tomorrow you wont get a present

NEW WORDS

Adjectives
iongantach - wonderful tearc - rare

Nouns
dchas (m) - hope pipear-naidheachd (m) - newspaper
bochdainn(f) - poverty cobhair (f) - help
cuirm-chiil (f) - concert slighe (f) - way, road

Pronouns
cuideigin - someone

EXERCISE 1 Translate into English
1.Ch mi trth anns a' mhadainn thu 2.Cha toir e airgead dhomh a h-uile seachdain
3.Am faigh thu pipear-naidheachd air an t-slighe dhachaigh? 4.An tig thu cmhla rium dhan bhth? Cha tig
5.An dan sibh dnnear dhuinn nuair a thig sinn a-staigh? 6.Nach tid i a-steach dhan uisge? Cha tid
7.Nach gabh sibh biadh mus tid sibh air falbh 8.Tha mi an dchas gun ruig sinn Inbhir Nis a dh'aithghearr
9.Am faic thu i mus faic mise? 10.Beiridh mi air a' chr aca
11.An abair sibh rithe na chunnaic sibh? Their 12.Cuin a ruigeas am bus seo Glaschu?
13.Chan fhaic sibh cil anns an dthaich sin ach bochdainn 14.C bheir cobhair dhaibh?

EXERCISE 2 Translate into Gidhlig
1.I will see them all there at the ceilidh tonight 2.Will you give this pen to your sister when you see her?
3.I don't know when I will reach Portree 4.Do you think that she will have (bear) a baby boy?
5.I will not hear you talk like that 6.They know they will never see their father again
7.He will not say a word to anyone 8.I am sure someone will come to help us
9.You'll hear (some) wonderful music at the concert 10.What do I do when she goes away?

ANSWERS - EXERCISE 1
1.I'll see you early in the morning 2.He doesn't give me money every week
3.Will you get a newspaper on the way home? 4.Will you come with me to the shop? No
5.Will you make dinner for us when we come in? 6.Won't she go into the water? No
7.Won't you take (some) food before you (will) go away 8.I hope that we reach Inverness soon
9.Will you see her before I do? 10.I'll catch up on their car
11.Will you tell her what you saw? Yes 12.When does this bus reach Glasgow?
13.You can't (will not) see anything in that country but poverty 14.Who'll give them (some) help?

ANSWERS - EXERCISE 2
1.Ch mi iad uile ann aig a' chilidh a-nochd 2.An toir sibh am peann seo do do phiuthar nuair a ch thu i?
3.Chan eil fios agam cuin a ruigeas mi Portrgh 4.A bheil thu a' smaointinn gum beir i mac?
5.Cha chluinn mi thu a' bruidhinn mar sin 6.Tha fios aca nach fhaic iad an athair-san a-rithist
7.Chan abair e facal ri duine (sam bith) 8.Tha mi cinnteach gun tig duine gar cuideachadh
9.Cluinnidh sibh cel iongantach aig a' chuirm-chiil 10.D n mi nuair a thid i air falbh?

This lesson in PDF format

Lessons.gif (3478 bytes)

dmlelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - These lessons may be reproduced with credit to the author