The Future Tense - Regular Verbs

The formation of the Future Tense of regular verbs is identical to that seen in lessonbl.gif (1632 bytes)nine.gif (1016 bytes) for the verb To Be. As you discovered the Future Tense of the verb To Be is used with the present participle to express both a continuous future action and a repeated present action :
Bidh iad a' cluich anns a' phirc - They will be playing in the park
Bidh iad a' cluich anns a' phirc a h-uile l - They play in the park every day

In contrast, the Future Tense of a verb must be used to express an immediate future action as well as a repeated action in the present.

The dependent form of the verb is identical to the root. To get the independent form of the verb take the root and add either -idh or -aidh according to the spelling rule :
Verbal Noun Root Independent Dependent
bualadh - hitting buail buailidh buail
fgail - leaving fg fgaidh fg
leughadh - reading leugh leughaidh leugh
ruith - running ruith ruithidh ruith
sgrobhadh - writing sgrobh sgrobhaidh sgrobh
seasamh - standing seas seasaidh seas
togail - lifting / building tog togaidh tog
l - drinking l laidh l

As with the verb To Be add either Cha / Chan (before a vowel), An / Am or Nach to the dependent to get the negative and interrogative forms of the verb.

Example Uses :
Buailidh mi - I will hit
Cha bhuail mi - I will not hit
Am buail mi? - Will I hit?
Nach buail mi? - Will I not hit?
Fgaidh mi - I will leave
Chan fhg mi - I will not leave
Am fg mi? - Will I leave?
Nach fhg mi? - Will I not leave?
 
Leughaidh mi - I will read
Cha leugh mi - I will not read
An leugh mi? - Will I read?
Nach leugh mi? - Will I not read?
 
Ruithidh tu - You will run
Cha ruith thu * - You will not run
An ruith thu? - Will you run?
Nach ruith thu? - Will you not run?
 
Sgrobhaidh mi - I will write
Cha sgrobh mi - I will not write
An sgrobh mi? - Will I write?
Nach sgrobh mi? - Will I not write?
 
Seasaidh tu - You will stand
Cha sheas thu * - You will not stand
An seas thu? - Will you stand?
Nach seas thu? - Will you not stand?
 
laidh tu - You will drink
Chan l thu - You will not drink
An l thu - Will you drink?
Nach l thu? - Will you not drink?
 
Togaidh mi - I will lift
Cha thog mi * - I will not lift
An tog thu - Will you lift?
Nach tog thu? - Will you not lift?

* cha / chan should only lenite verbs beginning with b, f, m, p, c or g. However there is a growing tendency with the regular verbs to lenite whenever possible.
† nach
lenites verbs beginning with f.
As with the verb To Be the second person singular becomes tu with the independent C of the verb.

With the Dependent Clause
Some examples are given below.
The pattern is the same as the verb To Be (see lessonbl.gif (1632 bytes)one.gif (974 bytes)five.gif (1001 bytes)) :
Tha e ag rdh gum buail e mi - He says that he will hit me
Tha e ag rdh nach buail e mi - He says that he will not hit me
Tha e ag rdh gum fg e - He says that he will leave
Tha e ag rdh nach fhg e - He says that he will not leave

The Relative Verb
Some examples are given below.
The pattern is the same as the Future Tense of the verb To Be (see lessonbl.gif (1632 bytes)two.gif (1009 bytes)one.gif (974 bytes)) :
'S e deoch a ghabhas mi - It's a drink which I will take
Is mise nach fhg thu - It's I who will not leave you
Seo an leabhar a leughas tu * - Here's the book you will read
Agus seo an leabhar nach leugh thu - And here's the book you will not read

* remember that after the relative future verb the second person singular subject becomes tu

With Interrogative Pronouns
Some examples are given below.
The pattern is the same as the Future Tense of the verb To Be (see lessonbl.gif (1632 bytes)two.gif (1009 bytes)two.gif (1009 bytes)) :
D sgrobhas tu anns an litir? - What will you write in the letter?
C thogas dealbh dhom? - Who will take a photograph of me?
Carson a bhuaileas tu am balach? - Why will you hit the boy?
Ciamar a sheasas i? - How will she stand?
Cuin a dh'fhgas tu? - When will you leave?
Cit an l sinn? - Where will we drink?

With Conjunctions

Some examples are given below.
The pattern is the same as the Future Tense of the verb To Be (see lessonbl.gif (1632 bytes)two.gif (1009 bytes)three.gif (1008 bytes)) :
Sgrobhaidh mi litir mus fg mi - I will write a letter before I leave
Ma dh'fhgas tu an taigh, bidh mi nam aonar - If you (will) leave the house, I'll be alone
Leughaidh mi an leabhar fhads a dh'itheas mi dnnear - I'll read the book while I (will) eat dinner
Mura fg thu an drsta bidh tu fadalach - Unless you (will) leave now you will be late

Saying Yes and No
The pattern is the same for the verb To Be. You need to use the positive or negative forms of the verb in the Future Tense :
An sgrobh thu litir thugam?- Will you write me a letter? Sgrobhaidh - Yes Cha sgrobh - No
Nach l thu am bainne? - Will you not drink the milk? laidh - Yes Chan l - No

Repeated Actions in the Present
The meaning is understood from the context :
Gabhaidh e bracaist a h-uile madainn - He takes breakfast ever morning
Sgrobhaidh sinn litir thuige a h-uile l - We write (to) him a letter every day

Able To Do
The Future Tense may convey the idea of being able to do something. This meaning is usually understood from context :
An sgrobh thu litir dhomhsa?- Will you / Can you write a letter for me?
Am buail thu an doras a-rithist? - Will you / Can you knock the door again?
An l thu an t-uisge gu luath? - Will you / Can you drink the water quickly?

NEW WORDS

Adjectives
fadalach - late (in arriving)

Nouns
beagan (m) - little drama (m) - dram of drink
post (m) - post
teanga (f) - tongue

Verbs
gabh, gabhail (ri) - accept, betake, have leig, leigeil (le) - let, allow
tog dealbh, togail dealbh - take a photograph

Verbal phrases
Tha mi nam aonar - I am alone Tha sinn nar n-aonar - We are alone
Tha thu nad aonar - You are alone Tha sibh nur n-aonar - You are alone
Tha e na aonar - He is alone Tha iad nan aonar - They are alone
Tha i na h-aonar - She is alone

EXERCISE 1 Translate into English
1.Togaidh mi taigh r anns a' ghleann 2.Tha e ag rdh nach till e gus madainn a-mireach
3.Cha chuir mi seachad bliadhna anns an obair sin 4.C cheannaicheas c dhomhsa?
5.Tha mi cinnteach gun caidil thu gu math a-nochd 6.'S e Calum a phsas mo nighean a-mireach
7.Cit am fuirich sinn nuair a tha sinn an Glaschu? 8.'S e duine lidir a ghluaiseas a' chlach seo
9.Nach cm thu do theanga! 10.Leughaidh mi riut an litir a fhuair mi bhuapa

EXERCISE 2 Translate into Gidhlig
1.Will you put this letter in the post for me? 2.I start work about mid-day
3.Will you not sit down and keep quiet? 4.Who will take a dram with me? It's I who will
5.Will you please open the window a little 6.It's me who will sing at the ceilidh tonight
7.I will speak to them tomorrow 8.Who will buy me a new coat?
9.I will not want anything else 10.It's my mother who will not let me (leam) to go
to the beach

ANSWERS - EXERCISE 1
1.I'll build a new house in the glen 2.He says he won't return until tomorrow morning
3.I won't spend a year in that job 4.Who'll buy a dog for me?
5.I'm sure that you'll sleep well tonight 6.It's Calum who marries my daughter tomorrow
7.Where will we stay when we are in Glasgow? 8.It's a strong man who can (will) move this stone
9.Won't you hold your tongue! 10.I'll read (to) you the letter I got from them

ANSWERS - EXERCISE 2
1.An cuir sibh an litir seo anns a' phost dhomh? 2.Tisichidh mi ri obair mu mheadhan-l
3.Nach suidh thu sos agus cm smhach? 4.C ghabhas drama cmhla rium? 'S mise a ghabhas
5.Am fosgail sibh an uinneag beagan 6.'S mise a sheinneas aig a' chilidh a-nochd
7.Bruidhnidh mi riutha a-mireach 8.C cheannaicheas cta r dhomh ?
9.Chan iarr mi cil eile 10.'S i mo mhthair nach leig leam a bhith a' dol dhan trigh

This lesson in PDF format

Lessons.gif (3478 bytes)

dmlelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - These lessons may be reproduced with credit to the author