Interrogative Pronouns - Asking Questions

The interrogative pronouns C - Who, D - What, Ciamar - How, Carson - Why and Cuin - When are all followed by the relative forms of the verb :
Tenses of the Verb TO BE
Present Past Future Conditional
a tha a bha a bhitheas / a bhios a bhithinn / a bhiodh
nach eil nach robh nach bi nach bithinn / nach biodh

Uses
C bha ag l? * - Who was drinking?
C nach eil ag iarraidh deoch? - Who doesn't want a drink?
D bha i a' danamh? * - What was she doing?
D nach eil air an liosta? - What's not on the list?
Ciamar a tha thu? - How are you?
Carson a bhios i ag reic an taighe? - Why will she be selling the house?
Carson nach eil sibh a' fuireach? - Why are you not staying?
Cuin a bhithinn sbhailte? - When would I be safe?
Cuin a bhiodh iad sbhailte? - When would they be safe?
Cuin nach bi e sbhailte? - When will it not be safe?

* Where the interrogative pronoun ends in a vowel the relative pronoun a is frequently elided in both speech and literature

The interrogative pronoun Cite - Where

This is followed by the the interrogative forms of the verb :
Tenses of the Verb TO BE
Present Past Future Conditional
a bheil an robh am bi am bithinn / am biodh
nach eil nach robh nach bi nach bithinn / nach biodh

Uses

Standing alone the form to use is Cite but this is contracted to Cit in all other positions.
In the spoken language Cit is frequently shortened to simply C :
Cit an robh thu a-raoir? - Where were you last night?
C 'n robh thu a-raoir? - Where were you last night?
Cit a bheil iad a' dol? - Where are they going?
C bheil iad a' dol? - Where are they going?
Cit am bi e a-mireach? - Where will he be tomorrow?
C 'm bi e a-mireach? - Where will he be tomorrow?

NEW WORDS

Adverbs
air ais - back, behind

Nouns
ainm (m) - name ite (m) - place
caisteal (m) - castle ceannard (m) - chief, head
comann (m) - society leabharlann (m) - library
sealladh (m) - view, sight sersa (m) - sort, type, kind
not(a) (m) - pound sterling pina (m) - piano
banais (f) - wedding deoch (f) - drink
duais (f) - prize liosta (f) - list
praid (f) - din, carry-on

Verbs
gilain, gilan - carry siubhail, siubhal - travel
streap, streap - climb

Verbal Phrases
Tha a dhth orm  - I need / lack Tha a dhth oirnn - We need / lack
Tha a dhth ort - You need / lack Tha a dhth oirbh - You need / lack
Tha a dhth air - He needs / lacks Tha a dhth orra  - They need / lack
Tha a dhth oirre - She needs / lacks

EXERCISE 1 Translate into English
1.C tha a' falbh leis an nighean sin? 'S mise 2.D sersa (de) bhiadh a tha sibh ag iarraidh?
3.Cit am bi iad a' fuireach a-nochd? 4.C tha a' dol a chosnadh duais aig a' Mhd am bliadhna?
5.Ciamar a bha do mhthair a' faireachdainn a-raoir? 6.C 's urrainn cluiche air a' phina?
7.D an t-ainm a tha air ur piuthar? 8.C am fear ris an robh iad a' bruidhinn a-raoir?
9.D bha ga cumail air ais? 10.Cuin a bhitheas iad a' fgail Ghlaschu?
11.Carson as toil leibh an sealladh den chaisteal? 12.Cuin a bhitheas tu a' tilleadh dhachaigh?

EXERCISE 2 Translate into Gidhlig
1.What do you need now? I need some money 2.How are they travelling to Edinburgh?
3.Who is the chief of that society? 4.When will the wedding be?
5.Who is going to give me a pound? 6.What type of place does she live in?
7.Who works in the new library? 8.What were they carrying in the bag?
9.What sort of carry-on were they making? 10.Why was Miri not at school today?
11.Who can't climb up that hill? 12.Where are they going to play?

ANSWERS - EXERCISE 1
1.Who's going out with that girl? Me 2.What sort of food do you want?
3.Where will they be staying tonight? 4.Who's going to win the prize at the Mod this year?
5.How was your mother feeling last night? 6.Who can play the piano?
7.What's the name of your sister? 8.Who's the man to which they were speaking last night?
9.What was keeping her back / behind? 10.When will they be leaving Glasgow?
11.Why do you like the view of the castle? 12.When will you be returning home?

ANSWERS - EXERCISE 2
1a.D tha dhth ort a-nis? Tha airgead a dhth orm
1b.D tha dhth ort a-nis? 'S e airgead a tha dhth orm
2.Ciamar a tha iad a' siubhal gu Dn ideann?
3.C 's e an ceannard den chomann sin? 4.Cuin a bhitheas a' bhanais ann?
5.C tha a' dol a thoirt nota dhomh? 6.D sersa de dh'ite anns a bheil i a' fuireach?
7.C tha ag obair anns an leabharlann r? 8.D bha iad a' gilan anns a' bhaga?
9.D sersa de dh'praid a bha iad a' danamh? 10.Carson nach robh Miri anns an sgoil an-diugh?
11.C nach urrainn streap suas an cnoc sin? 12.Cit a bheil iad a' dol a chluiche?

This lesson in PDF format

Lessons.gif (3478 bytes)

dmlelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - These lessons may be reproduced with credit to the author