Gidhlig to English

Nouns: E.g. balach, g. & pl. balaich (m) and cis, g. cise, pl. cisean (f). The first term given is the nominative form. The genitive singular is denoted by g. Where no genitive is given it can be assumed to be identical to the nominative. Nominative plurals are denoted by pl. Masculine datives can be assumed to be the same as the masculine nominative. Feminine datives can be assumed to be the same as the genitive singular feminine minus any terminal vowel, e.g. cise (genitive) > cis (dative) . In some very few rare instances d. indicates a dative where irregular.

Verbs: E.g. buail, bualadh - strike. The first term is the verb root (equivalent to the second person imperative) followed by the verbal noun.

Adjectives: E.g. mr, mire, motha - big, large and rd, irde - tall, high. The first term is the basic form.The second term is the genitive singular feminine, from which the genitive singular masculine can be derived by removing any terminal vowel e.g. mire > mir. A third term, when present, indicates the comparative otherwise the comparative is identical to the genitive singular feminine e.g. rd, irde.

A
 / s - from, out of
abair, rdh (ri) - say, tell (to)
abhainn, g. aibhne, pl. aibhnichean (f) - river
ach - but, however
achadh, g. achaidh, pl. achaidhean (m) - field
a chionn 's - because
acras, g. acrais (m) - hunger
	tha an t-acras orm / ort &c - I am / you are &c hungry
ad, g. aide, pl. adan (f) - hat
adhar, g. adhair (m) - air
adhbhar, g. adhbhair, pl. adhbharan (m) - reason, cause
a dh'aindeoin  - despite
a dh'ionnsaigh - toward, to
a dh'aithghearr - soon
a dh'aois - of age
a dh'oidhche - at night, of a night
aghaidh, g. aghaidhe, pl. aghaidhean (f) - face
agus - and
a h-uile - every
aidich, aideachadh - admit, confess
aig - at
ainm, g. ainme, pl. ainmean (m) - name
air - on
air ais - back (from position)
air ball - immediately
air beulaibh - in front (of)
air chall - lost, astray
air chor 's - so that, on condition that
air claibh / air chl - behind (position)
air dheireadh - behind (time)
air fad - entire, whole
air falbh - away
air feadh - throughout
air leth - separately
air mhisg - drunk
air muin - on top (of)
air neo - (or) else
air sgth - on account (of), for the sake (of), because (of)
air thoiseach - ahead (time)
irde, pl. irdean (f) - height
airgead, g. airgid (m) - money, silver
airson - for
ite, pl. iteachan (m) - place
Alba, d. Albainn, g. na h-Alba, na h-Albann (f) - Scotland
allt, g. & pl. uillt (m) - burn, stream
m, g. ama, pl. amannan (m) - occasion, time
a-mach - outward
amadan, g. & pl. amadain (m) - fool
am bliadhna - this year
am broinn - within, inside
a-mhin - only
am measg - among
a-muigh - outside
a-mireach - tomorrow
an aghaidh - against
an ite - instead of
an comhair  - in the direction (of)
an-d - yesterday
an d chuid - both
an didh / s didh - after
an-drsta - just now
an lthair - in the presence (of), present
a-nis - now
anmoch, anmoich, anmoiche - late
a-nos - movement up from lower position
a-nochd - tonight
a-nuas - movement down from upper position
an seo - here
an sin - there
an siud - yonder
an siud 's an seo - here and there
a-raoir - last night
an-uiridh - last year
ann / anns - in
antaidh, pl. antaidhean (f) - aunt
aodach, g. & pl. aodaich (m) - clothes
aois, g. aoise, pl. aoisean (f) - age
aonan (m) - one person
aonar - single person
	nam aonar / nad aonar &c - alone
aran, g. & pl. arain (m) - bread
rd, irde - tall, high
rdsgoil, g. rdsgoile, pl. rdsgoiltean (f) - high school, secondary school
a rir - according to
a-rithist - again
as aonais - without
as leth - on behalf (of)
a-staigh - inside
a-steach - into
ath - next (before noun)
athair, g. athar, pl. athraichean (m) - father
a thaobh - regarding
atharraich, atharrachadh - change, alter
a thde - of time, duration


B
baga, pl. bagannan (m) - bag
baile, pl. bailtean (m) - town
bainne (m) - milk
balach, g. & pl. balaich (m) - boy
ball, g. & pl. buill (m) - member
balla, pl. ballachan (m) - wall
bn, bine - fair, blond
banais, g. bainnse, pl. bainnsean (f) - wedding
banaltram, g. banaltraim, pl. banaltraman (m) - nurse
banca, pl. bancannan (m) - bank (financial)
brd, g. & pl. bird (m) - bard, poet
brr, g. brra (m) - top, cream, crop
bas, g. boise, pl. basan & boisean (f) - palm (of hand)
bs, g. bis (m) - death
basgaid, g. basgaide, pl. basgaidean (f) - basket
bata, pl. bataichean (m) - walking stick, baton
bta, pl. btaichean (m) - boat
bth, bthadh - drown
beachd, pl. beachdan (m) - opinion
beag, bige, lugha - small
beagan, g. beagain (m) - little
bean, d. mnaoi, g. mn, pl. mnathan (f) - wife
berr, bearradh - shave
beartach, beartaich, beartaiche - rich
beinn, g. beinne, pl. beanntan (f) - mountain, ben
beir, breith (air) - bear, catch
beud (m) - pity, blame
beul, g. & pl. beil (m) - mouth
Beurla (f) - English language
bhrr - from off, off
bho / o - from
bhon / on - since
blas, g. blais, pl. blasan (m) - taste, accent (speech)
blasad, g. blasaid, pl. blasadan (m) - a little taste, sip
bleoghainn, bleoghann - milk
blth, blithe - warm
blths, g. bliths (m) - warmth
bliadhna, pl. bliadhnaichean (f) - year
biadh, g. bdh, pl. biadhan (m) - food
biadh, biadhadh - feed
binn, binne - melodious, tuneful
b, d. boin, g. & pl. b (f) - cow
bochdainn (f) - poverty
bogsa, pl. bogsaichean (m) - box
bodach, g. & pl. bodaich (m) - old man
bog, buige - soft
boglach, g. boglaich, pl. boglaichean (f) - bog(land)
bidhchead, g. bidhcheid (m) - beauty
bidheach, bidhich, bidhche - beautiful
boireannach, g. & pl. boireannaich (m) - woman
bonnach, g. & pl. bonnaich (m) - cake
brd, g. & pl. bird (m) - table
botal, g. & pl. botail (m) - bottle
bradan, g. & pl. bradain (m) - salmon
brthair, g. brthar, pl. brithrean (m) - brother
breac, g. & pl. bric (m) - trout
bragha - lovely
breug, g. brige, pl. breugan (f) - lie
briogais, g. briogaise (f) - trousers
briosgaid, g. briosgaide, pl. briosgaidean (f) - biscuit
bris, briseadh - break
briste - broken
britheamh, g. britheimh, pl. britheamhan (m) - judge
brg, g. brige, pl. brgan (f) - shoe
bruach, g. bruaiche, pl. bruachan (f) - bank (of river)
bruidhinn, bruidhinn (ri) - speak (to)
buail, bualadh - strike
buair, buaireadh - disturb, upset
buannaich, buannachadh - win
buidhe - yellow
buidheann, g. buidhne, pl. buidhnean (f) - group
buntta (m) - potato/s
brn, g. birn (m) - fresh water
bus, pl. busaichean (m) - bus
bth, g. btha, pl. bthan (f) - shop

C
cabhag, g. cabhaige (f) - haste, hurry
	tha cabhag orm / ort &c - I am / you are &c in a hurry
cadal, g. cadail (m) - sleep
caidil, cadal - sleep
cil (f) - anything
caileag, g. caileige, pl. caileagan (f) - girl
caill, call - lose
cailleach, g. cailliche, pl. cailleachan (f) - old woman
cin, cineadh - criticise, dispraise
cin, g. cine, pl. cintean (f) - fine
cineadh, g. cinidh, pl. cinidhean (m) - criticism, dispraisal
cirdeas, g. cirdeis (m) - friendship
cairt-iil, pl. cairtean-iil (m) - map
cairteal, g. cairteil, pl. cairtealan (m) - quarter
	cairteal na h-uarach - quarter of an hour
	tr chairteal na h-uarach - three quarters of an hour
cise (m) - cheese
Cisg, g. Cisge (f) - Easter (always with article: a' Chisg, na Cisge)
caisteal, g. caisteil, pl. caistealan (m) - castle
caith, caitheamh - spend, wear
cl, g. cil (m) - cabbage
callaid, g. callaide, pl. callaidean (f) - fence
can, cantainn (ri) - say (to)
cnan, g. cnain pl. cnanan (m) - language
cnain, g. cnaine, pl. cnainean (f) - language
caol, caoile - narrow
caora, d. caora, g. caorach, pl. caoraich (f) - sheep
car, g. cuir, pl. caran & cuir (m) - twist
cr, g. cir, pl. craichean (m) - car
craich, cradh - repair
caraid, pl. caraidean (m) - friend
craid, g. craide, pl craidean (f) - couple, pair
crn, g. & pl. cirn (m) - cairn
cas, g. coise, pl. casan (f) - leg, foot
cs, g. & pl. cis (m) - hardship
cat, g. & pl. cait (m) - cat
cathair, d. cathair, g. cathrach, pl. cathraichean (f) - chair
cathraiche, pl. cathraichean (m) - chairperson
cead (m) - permission, licence
ceadaich, ceadachadh - permit, license
cealg, g. ceilge, pl. cealgan (f) - deceit
ceann, g. & pl. cinn (m) - head
ceannaich, ceannach (do) - buy (for)
ceannard, g. ceannaird, pl. ceannardan (m) - chief
ceapaire, pl. ceapairean (m) - sandwich
cearc, g. circe, pl. cearcan (f) - hen
cerr, cearra - wrong
ceart, ceirte - correct
ceathrar (m)  - four people
ceileir, ceileireadh - sing (as a bird)
cilidh, g. cilidhe, pl. cilidhean (f) - ceilidh
cis-litreach, g. cise-litreach, pl. cisean-litreach (f)  - envelope
ceist, g. ceiste. pl. ceistean (f) - question
Citean, g. Citein (m) - May
ceudameatair, pl. ceudameatairean (m) - centimetre
ceum, g. cim, pl. ceumannan (m) - step, pace
chaoidh - ever (future time)
cheana - already
cho - so
chile - one another
	a chile - of one another
	ri chile - to one another
chun - to
ciall, g. cille, pl. cialltan (f) - sense
cian (cin), cine - distant
ciar, cire - dusky, swarthy
cileagram, g. cileagraim, pl. cileagraman - kilogram (m)
cinnteach, cinntich, cinntiche - certain, sure
ciontach, ciontaich, ciontaiche - guilty
cr, creadh - comb
cs, g. cse, pl. csean (f) - tax
cidsin, pl. cidsinean (m) - kitchen
ciin, ciine - calm
clach, g. cloiche, pl. clachan (f) - stone
cladach, g. cladaich, pl. cladaichean (m) - shore
cladhaich, cladhach - dig
clag, g. & pl. cluig (m) - bell
clann, g. cloinne (f) - children
clr, g. & pl. clir (m) - list (catalogue), register
cliabh, g. & pl. clibh (m) - creel
cl - left
cli (m) - praise, respect
clbhuail, clbhualadh - print
cluas, g. cluaise, pl. cluasan (f) - ear
cluasag, g. cluasaige, pl. cluasagan (f) - pillow
cluich, cluiche - play
cluinn, cluinntinn - hear
cnatan, g. & pl. cnatain (m) - cold (illness)
cn, pl. cnothan (f) - nut
cnoc, g. & pl. cnuic (m) - hill
co-fharpais, g. co-fharpaise, pl. co-fharpaisean (f) - competition
coibhneas, g. coibhneis (m) - kindness
cignear (m) - five people
coileach, g. & pl. coilich (m) - cockerel
co-l-breith, pl. co-lithean-breith (m) - birthday
cobhair, d. cobhair, g. cobhrach (f) - help
cofaidh (m) - coffee
cofhartail, cofhartail, cofhartaile - comfortable
cogadh, g. cogaidh, pl. cogaidhean (m) - war
coigreach, g. & pl. coigrich (m) - stranger
coille, pl. coilltean (f) - wood, forest
coimhid, coimhead (air / ri) - look (at)
coinneal, g. coinnle, pl. coinnlean (m) - candle
coinneamh, g. coinneimhe, pl. coinneamhan (f) - meeting
coinnich, coinneachadh (ri) - meet (with)
coire, pl. coireachan (m) - kettle, corry
coisich, coiseachd - walk
coisinn, cosnadh - earn , win
cisir, g. cisre, pl. cisirean (f) - choir
colaiste, pl. colaistean (f) - college
coltach, coltaiche (ri) - similar (to)
comain, pl. comainean (f) - favour, obligation
	nam chomain / nad chomain / &c - obliged to me / obliged to you / &c
comann, g. & pl. comainn (m) - society
comhairle, pl. comhairlean (f) - council, advice
cmhdach, g. cmhdaich, pl. cmhdaichean (m) - cover
comhartaich, comhartaich - bark
cmhla ri - together (along) with
companaidh, pl. companaidhean (m) - company (business)
co-ogha, pl. co-oghaichean (m) - cousin
copan, g. copain, pl. copannan (m) - cup
cosg, cosg - cost, spend
crd, crdadh (ri) - please, agree
corp, g. & pl. cuirp (m) - body
corrag, g. corraige, pl. corragan (f) - finger
cta, pl. ctaichean (m) - coat
cothrom, g. cothruim. pl. cothroman (m) - chance, opportunity
crannchur, g. & pl. crannchuir (m) - lottery
craobh, g. craoibhe, pl. craobhan (f) - tree
creach, g. creiche, pl. creachan (f) - plunder, raid
creag, g. creige, pl. creagan (f) - cliff, crag, rock
creid, creidsinn - believe
croch, g. crche, pl. crochan (f) - end, border, limit
crodh, g. & pl. cruidh (m) - cattle
crileagan, g. crileagain (m) - playgroup, creche
crom, cromadh - bend, stoop
cruach, g. cruaiche, pl. cruachan (f) - stack
cruaidh, cruaidhe - hard
cruinn, cruinne - round
cruinnich, cruinneachadh - gather, collect
c, g. & pl. coin, genitive pl. con (m) - dog
cbhraidh, cbhraidh, cbhraidhe - fragrant
cudrom, g. cudruim (m) - weight
cudromach, cudromaich, cudromaiche - important
cuide ri - together (along) with
cuideachd - also, too
cuideachd, pl. cuideachdan (f) - company
cuideigin - someone
cuidich, cuideachadh - help
cuileag, g. cuileige, pl. cuileagan (f) - fly
cuimhne (f) - memory
cuimhnich, cuimhneachadh (air) - remember
cuir, cur - plant, put, place
cuir air, cur air - turn on (light, radio &c)
cuir air, cur air - put on (clothes)
	cuir orm / ort &c, cur orm / ort &c
cuir am falach, cur am falach - hide (transitive verb)
cuir de, cur de - take off (clothes)
	cuir dhom / dhot &c, cur dhom / dhot &c
cuir dheth, cur dheth - turn off (light, radio &c)
cuirm-chiil, g. cuuirme-chiil, pl. cuirmean-ciil (f) - concert
cuirm-chnuic, g. cuirme-cnuic, pl. cuirmean-cnuic (f) - picnic
cuir roimh, cur roimh - decide
	cuir romham, cur romham / cuir romhad, cur romhad &c 
cirtear, g. cirteir, pl. cirtearan (m) - curtain
cis, g. cise, pl. cisean (f) - subject, matter, affair
cl, g. & pl. cil (m) - back side
cum / cm, cumail - keep, hold
cumhang, cumhaing, cuinge - narrow
cunnt, cunntadh - count
cramach, cramaich, cramaiche - careful
cus, g. cuis (m) - excessive amount = too much

D
dachaigh, g. dachaighe, pl. dachaighean (f) - home
d-chnanach, d-chnanaich, d-chnanaiche - bilingual
dil, g. dlach, pl. dlaichean (f) - delay
dall, doille - blind
dall, g. & pl. doill (m) - blindperson
Dmhair (f) - October
daonnan - always
dath, g. datha, pl. dathan (m) - colour
de, dhe - of, off
deagh - good (before noun)
dealbh, g. & pl. deilbh (m) - picture, photograph
dealbhaiche, pl. dealbhaichean (m) - designer
dan, danamh - do, make
deanadach, deanadaich, deanadaiche - diligent, industrious
dearg, deirge - red
derrs, derrsadh - shine
deas, deise - right (side)
deasaich, deasachadh - prepare, edit
deichnear (m) - ten people
dideadh, g. dididh (m) - toothache
dideag, g. dideige, pl. dideagean (f) - toy, bauble
deigh, g. deighe (f)  - ice
deireadh, g. deiridh, pl. deiridhean (m) - end
deireadh-sheachdain, pl. deireadh-sheachdainean (m) - weekend
deiseil, deiseil, deiseile - ready, prepared
deoch, g. dighe, pl. deochannan (f) - drink
denach, denaich, denaiche - willing
deuchainn, g. deuchainne, pl. deuchainnean (f) - examination, test
deur, g. & pl. deir (m) - tear (of eye)
dhachaigh - home(ward)
Diardaoin - Thursday
Diciadain - Wednesday
Didmhnaich - Sunday
Dihaoine - Friday
dleas, dlise, dlse - loyal, faithful
Diluain - Monday
Dimirt - Tuesday
dnnear, g. dnnearach, pl. dnnearan (f) - dinner
dochuimhnich, dochuimhneachadh (air) - forget (about)
diog, diogan (m) - second (of time)
dreach, drich, driche - straight, direct
drich, dreadh - climb, straighten
Disathairne - Saturday
dth (f) - need, want
	tha a dhth orm / ort &c - I / you &c need
dithis (f) - two people
dilt, diltadh - deny, refuse
do / dha - to
dchas, g. dchais, pl. dchasan (m) - hope
	tha mi / thu &c an dchas - I / you &c hope
doimhne (f) - depth
doirbh, doirbhe - difficult
dirt, drtadh - pour
domhainn, doimhne - deep
dona, miosa - bad
donn, duinne - brown
doras, g. dorais, pl. dorsan & dorais (m) - door
dorchadas, g. dorchadais (m) - darkness
dotair, pl. dotairean (m) - doctor
drama, pl. dramaichean (m) - dram of drink
dreasa, pl. dreasaichean (f) - dress
dreuchd, pl. dreuchdan (f) - post, career
droch - bad (used before noun)
drochaid, g. drochaide, pl. drochaidean (f) - bridge
duais, g. duaise, pl. duaisean (f) - prize
dubh, duibhe - black
Ddlachd (f) - December
duilich, duilich, duilghe - difficult, sorry
duine, pl. daoine (m) - person, man, husband, anyone
disg, dsgadh - wake, awaken
dn, g. & pl. din (m) - fort
drachd, pl. drachdan (f) - fondness, sincerity
dusan, g. & pl. dusain (m) - dozen
dust (m) - dust
dthaich, g. dthcha, pl. dthchannan (f) - country

E
each, g. & pl. eich (m) - horse
eadar-theangaich, eadar-theanagachadh - translate
eagal, g. & pl. eagail (m) - fear
	tha eagal orm / ort &c - I am / you are &c afraid
	cuir eagal orm / ort &c - frighten me / you &c
eaglais, g. eaglaise, pl. eaglaisean (f) - church
ealanta - talented
eanchainn, g. eanchainne, pl eanchainnean (f) - brain
earball, g. & pl. earbaill (m) - tail
earbsa (f) - trust
earrach, g. earraich (m) - spring (season)
asgaidh, asgaidhe - keen
iginn (f) - compulsion, emergency
eile - other
eilean, g. eilein, pl. eileanan (m) - island
eireachdail, eireachdail, eireachdaile - handsome
irich, irigh - arise, get up
ist, isteachd (ri) - listen (to)
elach, elaiche - acquainted
eucoir, d. eucoir, g. eucorach, pl. eucoirean (f) - crime
eun, g. & pl. ein (m) - bird

F
fa chomhair - in front of, opposite
fad an l - all day
fad, g. faid (m) - length
fada, faide - long
fadalach, fadalaich, fadalaiche - late (in arriving)
faide (f) - length
fg, fgail - leave
faic, faicinn - see
faiceallach, faiceallaich, faiceallaiche - attentive
faigh, faighinn - get, find, obtain
faighnich, faighneachd (de) - ask, enquire (of)
fileadh, g. filidh, pl. filidhean (m) - smell
fairich, faireachdainn - feel
faisg air - near
falamh, falaimh, falaimhe, - empty
falbh, falbh - leave, go away
fallain, fallain, fallaine - healthy
fallas, g. fallais (m) -sweat
	tha fallas orm / ort &c - I / you &c are sweating
falt, g. fuilt (m) - hair
fan, fantainn (ri) - wait (for)
faobhar, g. faobhair, pl. faobharan (m) - edge of a blade
Faoilteach, g. Faoiltich (m) - January
far - off, from off
far - where (conjunction)
faradh, g. faraidh, pl. faraidhean (m) - fare
fs, fs - grow
fasgadh, g. fasgaidh, pl. fasgaidhean (m) - shelter
feadhainn, g. feadhna (f) - some, ones (collective noun)
feannag, g. feannaige, pl. feannagan (f) - crow
fear, g. & pl. fir (m) - male, man
fear-selaidh, g. & pl. fir-shelaidh (m) - guide
fearg, g. feirge (f) - anger
	cuir fearg orm / ort &c - anger me / thu
feasgar, g. feasgair, pl. feasgaran (m) - evening
feith, feitheamh (air) - wait (for)
feil, g. fela (f) - meat, flesh
feuch, feuchainn (ri) - try (to), test
feum, g. feuma, pl. feumannan (m) - need, necessity
feum, feumachdainn - need
feur, g. & pl. feir (m) - grass
fhathast - still, yet
fiacail, g. fiacla, pl. fiaclan (f) - tooth
fiach, g. feiche, pl. fiachan (m) - debt, worth
fiaclair, pl. fiaclairean (m) - dentist
fiadh, g. & pl. fidh (m) - deer
fiadhaich, fiadhaich, fiadhaiche - fierce, wild
figh, fighe - knit
fill, filleadh - fold
fiodh (f) - wood, timber
fiolm, pl. fiolmaichean (m) - film
for - true
fios, g. fiosa (m) - knowledge
fiosraich, fiosrachadh - experience
fitheach, g. & pl. fithich (m) - raven
flathail, flathail, flathaile - majestic, princely
fliuch, fliche - wet
flr, g. flir, pl. flraichean (m) - flower
fo - under, below
foghar, g. foghair (m) - autumn
foirm, pl. foirmean (m) - form
fn, fnadh (gu) - phone
fnadh (m) - phone call
fosgail, fosgladh - open
fraoch, g. & pl. fraoich (m) - heather
fras, g. froise, pl. frasan (f) - shower
freagair, freagairt - answer
freagairt, g. freagairte, pl. freagairtean (f) - answer
freagarrach, freagarraiche - suitable
fritheil, frithealadh (air) - attend, wait (on)
fuachd (m) - coldness, cold
fuadaich, fuadachadh - exile, banish
fuaigheil, fuaigheal - sew
fuaim, g. fuaime, pl. fuaimean (f) - noise, sound
fuar, fuaire - cold
fuaradair, pl. fuaradairean (m) - refrigerator
fuath, g. fuatha, pl. fuathan (f) - hatred, loathe
fuiling, fulang - suffer
fuin, fuine - bake
fuirich, fuireach (ri) - stay, wait (for)
furasta, furasta, fasa - easy

G
gabh, gabhail - betake, hold (contain)
	gabh ri, gabhail ri - receive, accept
gach - each
Gidhealtachd (f) - Highlands
Gidhlig, g. Gidhlige (f) - Gidhlig language
gailleann, g. gaillinn, pl. gailleannan (f) - storm
gainmheach, g. gainmhiche (f) - sand
girdeachas, g. & pl. girdeachais (m) - joy
gaol, g. gaoil (m) - love
gaoth, g. gaoithe, pl. gaothan (f) - wind
garbh, gairbhe - rough
grradh, g. grraidh, pl. grraidhean (m) - garden
geal, gile - white
gama, pl. gamachan (m) - game
geamhradh, g. geamhraidh, pl. geamhraidhean (m) - winter
gerd, g. geird, pl. gerdan & geird (m) - guard
gerr, gearradh - cut
Gearran, g. Gearrain (m) - February
geata, pl. geataichean (m) - gate
ged - although
geug, g. gige, pl. geugan (f) - branch
geur, gire - sharp
Giblean, g. Giblein (m) - April
gille, pl. gillean (m) - lad
gilain, gilan - carry
glac, glacadh - catch
glainne, pl. glainneachan (f) - glass
glais / glas, glasadh - lock
glan, glaine - clean, fresh
glaodh, g. glaoidh, pl. glaoidhean (m) - glue
gl - very
gleann, g. glinn, pl. gleanntan & glinn (m) - glen
gleoc, g. gleoca, pl. gleocaichean (m) - clock
glic, glice - wise
gluais, gluasad - move
gnth-cheannaiche, pl. gnth-cheannaichean (m) - customer	
gnomh, g. gnomha, pl. gnomhan (m) - act, deed
gob, g. & pl. guib (m) - beak, bill
goid, goid - steal
goil, goil - boil, seethe
goirid, giorra - short
goirt, goirte - sore, sour
grach, graiche - stupid
gorm, guirme - blue, verdant green, bruised black & blue
grdh, g. gridh (m) - love
greim/grim, g. greime, pl. greimeannan (m) - grip, a portion of food
greis, g. greise (f) - short time, short while
grian, g. grine, pl. grianan (f) - sun
grianach, grianaich, grianaiche - sunny
grod, grod, groda - rotten, grotty
gruamach, gruamaiche - grumpy, gloomy
gu brth - forever
gu dearbh - indeed
gu leth - and a half (additional half of anything)
gu lir - altogether, entire
gu ler - enough
gu math - well, rather, fairly
gu / gus - to, until
gual, g. & pl. guail (m) - coal
gualainn, g. guailne, pl. guailnean (f) - shoulder
guil, gul - cry, weep
gun - without
gun a bhith - not to
gunna, pl. gunnachan (m) - gun
gus - until
guth, g. gutha, pl. guthan (m) - voice

I
iall, g. ille, pl. ialltan (f) - strap, leash
iarann, g. iarainn, pl. iarannan (m) - iron
iarr, iarraidh (air) - want, ask (for)
iasad, g. iasaid, pl. iasadan (m) - loan
	air iasad - on loan
iasg, g. & pl. isg (m) - fish
iasgaich, iasgach - fish
iasgair, pl. iasgairean (m) - fisherman
idir - at all
m, g. ime (m) - butter
innis, innse (do) - tell, relate (to)
inntinneach, inntinnich, inntinniche - interesting
iolaire, pl. iolairean (f) - eagle
iomair, iomramh - row
iomadh (m) - many a + singular noun
iomlaid, g. iomlaide (f) - change, exchange
ionaltair, ionaltradh - graze
iongantach, iongantaich, iongantaiche - wonderful
iongantas, g. iongatais, pl. iongantasan (m) - astonishment, phenomenon
	gabh iongantas, gabhail iongantas - be astonished
iongnadh, g. iongnaidh, pl. iongnaidhean (m) - astonishment, wonder
	Is iongnadh leam / leat &c - I / you &c wonder
	cuir iongnadh orm / ort &c, cur iongnadh orm / ort &c - astonish me / you &c
ionnsaich, ionnsachadh - learn
osal, osail, sle - low
iris, g. irise, pl. irisean (f) - magazine
is - and (for familiar associations)
ite, pl. itean (f) - feather
itealaich, itealaich - fly
itealan, g. & pl. itealain (m) - aeroplane
ith, ithe - eat
iuchair, g. iuchrach, pl. iuchraichean (f) - key
Iuchar, g. Iuchair (m) - July
L
L na Sbaid - Sunday, Sabbath Day
l, pl. lithean (m) - day
ladarna - bold, impudent
lidir, lidire, lidire/treasa - strong
laigh, laighe - lie down
lmh, g. limhe, pl. lmhan (f) - hand, handle
ln-spin, g. & pl. lin-spin (m) - spoonful
lr, g. & pl. lir (m) - floor
le bhith - by, with (adverb)
le, leis - by (preposition)
leabhar, g. leabhair, pl. leabhrachan (m) - book
leabharlann, g. & pl. leabharlainn (m) - library
leanabh, g. leanaibh, pl. leanabhan (m) - baby
leannan, g. leannain, pl. leannanan (m) - sweetheart
leabaidh, g. leapa, pl. leapannan (f) - bed
leac, g. lice, pl. leacan (f) - slab, tile, flagstone
leathan, leathain, leatha - broad, wide
leig, leigeil (le) - let, allow
line, pl. lintean (f) - shirt
leisg, leisge - lazy, reluctant, loath
leisgeul, g. leisgeil, pl. leisgeulan (m) - excuse, apology
leithid, g. leithide, pl. leithidean (f) - like, type
leithid de - such a, the like of
leth (m) - half
lethbhreac, g. & pl. lethbhric (m) - copy
leth-uair (f) - half-hour
leud (f) - width
leugh, leughadh (ri) - read (to)
leum, leum - jump, leap
liath, lithe - greyed
lighiche, pl. lighichean (m) - doctor
linn, pl. linntean (f ) - century
lon, lonadh - fill
lon, g. & pl. ln (m) - net
liosta, pl. liostaichean (f) - list
lite (f) - porridge
litir, d. litir, g. litreach, pl. litrichean (f) - letter
loch, g. locha, pl. lochan (m) - loch
loisg, losgadh - burn
long, g. luinge, pl. longan & luing (f) - ship
lorg, g. luirge, pl. lorgan (f) - trace, track
luath, luaithe - fast, quick
luch, g. lucha, pl. luchan (f) - mouse
Lnastal, g. Lnastail (m) - August

M
ma - if
mac, g. & pl. mic (m) son
mac-talla, g. & pl. mic-talla (m) - echo
madainn, g. maidne, pl. maidnean (f) - morning
Migh (m) - May
maighistir-sgoile, pl. maighistirean-sgoile (m) - schoolmaster
mair, mairsinn - last
mall, maille - slow
manach, g. & pl. manaich (m) - monk
mar - as, like
mar seo - like this, thus
mar sin - like that , thus
mar th - already
marbh, marbhadh - kill
Mrt (m) - March
mas e do thoil e - please (informal, singular)
mas e ur toil e - please (formal, plural)
ma-t, ma-th - then
math, maithe, fherr - good
mthair, g. mthar, pl. mthraichean (f) - mother
meadhan, g. meadhain, pl. meadhanan (m) - centre
meadhan-l, (m) - midday
meadhan-oidhche (m) - midnight
meal, mealtainn - enjoy
meal do naidheachd - congratulations (informal, singular)
	mealaibh ur naidheachd - congratulations (formal, plural)
meall, mealladh - deceive
mearachd, pl. mearachdan (f) - mistake
meatair, pl. meatairean (m) - metre (measure)
minn, g. minne, pl. minnean (f) - mine
mirleach, g. & pl. mirlich (m) - thief
meud (m) - size
meudaich, meudachadh - increase
meur, g. pl. meir (m) - finger
miann, pl. mianntan (m) - desire, wish
miannaich, miannachadh - desire, wish
m-chilear, m-chileire - unpleasant, distasteful
mil, g. meala, pl. mealan (f) - honey
mle, mltean (f) - mile
mlsead, g. mlseid (m) - sweetness
mlseag, g. mlseige, pl. mlseagan (f) - sweet, confectionary
mlsean, g. mlsein, pl. mlseanan (m) - sweet, dessert
mlsich, mlseachadh - sweeten
m-mhodhail, m-mhodhail, m-mhodhaile - rude
mnich, mneachadh (do) - explain (to)
ministear, g. ministeir, pl. ministearan (m) - minister
mionaid, g. mionaide, pl. mionaidean (f) - minute
mos, g. mosa, pl. mosan (m) - month
miotag, g. miotaige, pl. miotagan (f) - glove
mr, g. mre, pl. mrean (m) - bit
md, g. mid, pl. mdan (m) - Mod
modhail, modhail, modhaile - polite
mine, g. mna (f) - peat
minteach, g. mintiche, pl. mintichean (f) - moor
monadh, g. monaidh, pl. monaidhean (m) - moor, mountain
mr, mire, motha - big, large
mran, g. mrain (m) - much, many, a lot
mu - about
mu choinneimh - opposite
mu dheireadh - last
mu dheidhinn - concerning
mu thimcheall - aroundabout
muir, g. mara, pl. marannan (f) - sea
muladach, muladaich, muladaiche - sad
mullach, g. mullaich, pl. mullaichean (m) - roof, top, ceiling
mun cuairt - around
mur - unless, if not
mus, mun, mum - before

N
nbaidh, pl. nbaidhean (m) - neighbour
naidheachd, pl. naidheachdan (f) news
niseanta - national
nan / nam - if (conditional tense only)
naoinear (m) - nine people
neach (m) - person
neach-teagaisg, pl. luchd-teagaisg (m) - teacher
nead, g. & pl. nid (m) - nest
namh, g. nimh, pl. namhan (m) - heaven
neart, g. neirt (m) - energy, strength
neo-chiontach, neo-chiontaich, neo-chiontaiche - innocent
nenach, nenaich, nenaiche - strange
neul, g. & pl. neil (m) - cloud
n, pl. nithean (m) - thing
nigh, nighe - wash
nighean, g. nighinne, pl. nighnean (f) - girl, daughter
no - or
Nollaig, g. Nollaige (f) - Christmas
not(a), pl. notaichean (m) - pound sterling
nuair - when

O
o chionn - ago, since
obair, d. obair, g. obrach, pl. obraichean (f) - job, work
obair-dachaigh (f)  - homework
obraich, obair - work, operate
ochdnar (m) - eight people
g, ige - young
g-mhos (m) - June
oibriche, pl. oibrichean (m) worker
oidhche, pl. oidhcheannan (f) - night
oifis, g. oifise, pl. oifisean (f) - office
oir, g. oire, pl. oirean (f) - edge
oir - for, because
ir - golden
irleach, g. & pl. irlich (m & f) - inch
oisean, g. oisein, pl. oiseanan (m) - corner
l, l - drink
olc, uilce, miosa - evil
r, g. ir (m) - gold
ran, g. & pl. rain (m) - song
rd, g. & pl. ird (m) - hammer
os cionn - above
ospadal, g. ospadail, pl. ospadalan (m) - hospital

P
paca, pl. pacannan (m) - pack
pigh, pigheadh - pay
pailt, pailte - numerous, plenty
pipear, g. pipeir, pl. pipearan (m) - paper
pipear-naidheachd, pl. pipearan-naidheachd (m) - newspaper
pirc, g. pirce, pl. pircean (f) - park
pirt, g. pirte, pl. pirtean (f) - part
pirtich, pirteachdh - share
piste, pl. pistean (m) - child, infant
prant, pl. prantan (m) - parent
prtaidh, pl. prtaidhean (m) - party
pasgan, g. pasgain, pl. pasgain & pasganan (m) - parcel
pathadh, g. pathaidh (m) - thirst
peanas, g. peanais, pl. peanasan (m) - punishment
peann, g. & pl. pinn (m) - pen
pian, g. pin, pl. piantan (m) - pain
pina, pl. pinathan (m) - piano
pile, pl. pilichean (f) - pill
pinc, pince - pink
pos, pl. posan (m) - piece
piseag, g. piseige, pl. piseagan (f) - kitten
piuthar, g. peathar, pl. peathraichean (f) - sister
plaosg, g. plaoisg, pl. plaosgan (m) - pod
pcaid, g. pcaide, pl. pcaidean (f) - pocket
pg, g. pige, pl. pgan (f) - kiss
poit, g. poite, pl. poitean (f) pot
pongail, pongail, pongaile - punctual, exact
port, g. & pl. puirt (m) - port, dock
ps, psadh (aig) - marry
post, g. puist (m) - mail
post, g. & pl. puist (m) - post
preas, g. preasa, pl. preasan (m) - cupboard, press
prosan, g. & pl. prosain (m) - prison
prosanach, g. & pl. prosanaich (m) - prisoner
prs, g. prse, pl. prsean (f) - price
prgram, g. prgraim, prgraman (m) - programme
puinnsean, g. puinnsein, pl. puinnseanean (m) - poison
punnd, g. & pl. puinnd (m) - pound weight
purpaidh, purpaidh, purpaidhe - purple
put, putadh - push
putan, g. putain, pl. putanan & putain (m) - button

R
rach, dol - go
rach am falach, dol am falach - hide, go into hiding (intransitive verb)
rach fodha, dol fodha - sink
rag, raige - stiff
rith, g. rithe, pl. rithean (f) - season
rathad, g. rathaid, pl. ridean (m) - road
r - during
reamhar, reamhair, reamhra - fat, obese
reic, reic (ri) - sell (to)
ridio, pl ridiothan (m) - radio
rile, pl. rilichean (f) - rail, railway
reiteag, g. reiteige, pl. reiteagan (f) - ice-cream
ri taobh - beside
ri, ris - to, at, against
riaghailt-bhdh, pl. riaghailtean-bdh (f) - diet
riaraich, riarachadh - satisfy, set table
a-riamh - ever (past time)
roghachd, pl. roghachdan (f) - kingdom
ro - excessively, too
roghainn,  pl. roghainnean (f) - choice, preference
roimhe seo - by now
roimhe - before, previously
ro / roimh - before
rn, g. & pl. rin (m) - seal
rs, g. ris, pl. rsan & ris (m) - rose
ruadh, ruaidhe - red, auburn
rud, pl. rudan (m) - thing
ruig, ruigsinn - reach, arrive
ruith, ruith - run
rm, g. rim, pl. rmannan (m) - room, free space
rnaire, pl. rnairean (f) - secretary

S
sbhail, sbhaladh - save
sbhailte - safe
smhach, smhaiche - quiet
sr - exceptional
sa chaidh - last (previous)
sabaid, sabaid (ri) - fight (against)
sabhal, g. sabhail, pl. sabhalan (m) - barn
sagart, g. sagairt, pl. sagartan (m) - priest
saighdear, g. saighdeir, pl. saighdearan (m) - soldier
saighead, g. saighde, pl. saighdean (f) - arrow
salach, salaich, salaiche - dirty
salann, g. salainn (m) - salt
salm, g. & pl. sailm (m) - psalm
sam bith - any
Samhain, g. Samhna (f) - November
samhradh, g. samhraidh, pl, samhraidhean (m) - summer
sanas, g. sanais, pl. sanasan (m) - sign, advertisement
saoghal, g. saoghail, pl. saoghalan (m) - world
saoil, saoilsinn (air) - think (about), imagine
saor, g. & pl. saoir (m) - carpenter
saor-l, pl. saor-lithean (m) - holiday
saothair, d. saothair, g. saothrach, pl. saothraichean (f) - labour, toil
seacaid, g. seacaide, pl. seacaidean (f) - jacket
seach - rather
seach 's - because
seachad air - pass by
seachdain, g. seachdaine, pl. seachdainean (f) - week
seachdnar (m) - seven people
seall, sealltainn (do) - show (to)
	seall, sealltainn (air) - look (at)
sealladh, g. seallaidh, pl. seallaidhean (m) - view, sight
sealg, g. seilge, pl. sealgan (f) - hunt
sean, sine - old (after noun)
seanchaidh, pl. seanchaidhean (m) - story teller
seanmhair, g. seanmhar, pl. seanmhairean (f) - grandmother
seann - old (before noun)
searbh, seirbhe - bitter
searmon, g. searmoin, pl. searmonan (m) - sermon
seas, seasamh - stand
sid, sideadh - blow, swell
seinn, seinn - sing
seinneadair, pl. seinneadairean (m) - singer
seo - this
sel, g. & pl. siil (m) - sail
sel, seladh - sail
seladair, pl. seladairean (m) - sailor
seladh, g. selaidh, pl. selaidhean (m) - address
semar, g. semair, pl. semraichean (m) - room
semar-suidhe, g. semair-shuidhe, pl. semraichean-suidhe (m) - sitting room, lounge
sersa, pl. sersachan (m) - sort, type, kind
sgilean-uisge,  g. sgilein-uisge, pl. sgileanan-uisge (m) - umbrella
sgthan, g. sgthain, pl. sgthanan (m) - mirror
sgeilp, g. sgeilpe, pl. sgeilpean (f) - shelf
sgeir, g. sgire, pl. sgirean (f ) - skerry, reef
sgeul, g. & pl. sgeil (f) - story
sgeulachd, pl. sgeulachdan (f) - story, tale
sgian, d. sgithinn, g. sgeine, pl. sgeinean (f) - knife
sgiath, g. sgithe, pl. sgiathan (f) - wing, shield
sgillinn, g. sgillinne, pl. sgillinnean (f) - penny
sgioba, pl. sgioban (m & f) - crew
sgiobalta - neat, tidy
sgioblaich, sgioblachadh - tidy, make tidy
sgth, sgthe - tired
Sgitheannach, g. & pl. Sgitheannaich (m) - Skye person
sgoil, g. sgoile, pl. sgoiltean (f) - school
sgoilear, g. sgoileir, pl. sgoilearan (m) - pupil, scholar
sgriach, g. sgriacha, pl. sgriachan (m) - shriek
sgrobh, sgrobhadh (gu) - write (to)
sgrobhadair, pl. sgrobhadairean (m) - writer
sgrios, sgriosadh - ruin
sguab, sguabadh - sweep, brush
sgudal, g. sgudail (m) - rubbish
sguir, sgur (de) - stop, desist
shos - down (in position, no movement)
shuas - up (in position, no movement)
sianar (m) - six people
sde (f) - weather
sin - that
sn, sneadh - stretch out
sol, g. & pl. sl (m) - seed
sos - down(wards)
sth, g. sthe (f) - peace
siubhail, siubhal - travel
sicar, g. sicair, pl. sicaran (m) - sugar
slinte (f) - health
slaodach, slaodaich, slaodaiche - slow
slat, g. slaite, slatan (f) - rod, wand, yard (measure)
sliabh, g. slibh, pl. slibhtean (m) - hill, hillside
slighe, pl. slighean (f) - way, road
smal, g. smail, pl. smalan (m) - mark
smaoinich, smaointinn / smaoineachadh (air) - think (about)
snmh, snmh - swim
snthad, g. snthaide, pl. snthadan (f) - needle
sneachd, g. sneachda (m) - snow
snog, snoige - nice
soitheach, g. soithich, pl. soithichean (m) - dish, vessel
soilleir, soilleir, soilleire - bright
solas, g. & pl. solais (m) - light
spin, g. spine, pl. spinean (f) - spoon
spealg, spealgadh - shatter, splinter
speur, g. speura, pl. speuran (m) - sky
spocach, spocaich, spocaiche - mean, miserly
spg, g. spige, pl. spgan (f) - paw, claw
sporan, g. & pl. sporain (m) - sporran, purse, wallet
srbh, g. srbha, pl. srbhan (m) - straw
srid, g. sride. pl. sridean (f) - street
srac, sracadh - tear
sracte - torn
sreath, g. sreatha, pl. sreathan (m) - row, series
sruth, g. srutha, pl. sruthan (m) - stream, current, flow
stad, stad - stop
staidhre, pl. staidhrichean (f) - stair
stilinn, g. stilinne (f) - steel
stiireadh, g. stiiridh, pl. stiiridhean (m)  - instruction
stoc, g. & pl. stuic ( m) - scarf
stoirm, g. stoirme, pl. stoirmean (f) - storm
stoirmeil, stoirmeil, stoirmeile - stormy
streap, streap - climb
suas - up(wards)
suidh, suidhe - sit
suidhich, suidheachadh  - situate
sil, g. sla, pl. silean (f) - eye, glimpse, look
Sultain, g. Sultaine (f) - September

T
tachair, tachairt - happen
tadhail, tadhal (air) - visit
tagh, taghadh - choose, elect
taibhse, pl. taibhsean (f) - ghost
taigh, g. taighe, pl. taighean (m) - house
taigh-beag, g. taigh-bhig, pl. taighean-beaga (m) - toilet
taigh-dhealbh, pl. taighean-dhealbh (m) - cinema
taigh-seinnse, pl. taighean-seinnse (m) - public house
taigh-sta, pl. taighean-sta (m) - hotel
taillear, g. tailleir, pl. taillearan (m) - tailor
taingeil, taingeil, taingeile - thankful
talamh, g. talmhainn (f), pl. talmhanan (m) - land, ground
talla, pl. tallachan (m) - hall
tmh (m) - rest, stillness
tana, tana, taine - thin
taobh, g. taoibh, pl. taobhan (m) - side
tapaidh, tapaidhe - smart, clever
tarsainn - across
tarbh, g. & pl. tairbh (m) - bull
tarraing, tarraing - draw, pull
t (f) - one (female)
teagaisg, teagasg (do) - teach (to)
teaghlach, g. teaghlaich, pl. teaghlaichean (m) - family
teanga, d. teanga, g. teangaidh, pl. teangannan (f) - tongue
teas (f) - heat
teine, pl. teintean (m) - fire
teth, teithe, teotha - hot
thairis air - across
thall - over (there)
thall thairis - abroad, overseas
thall 's a-bhos - here and there
thar - over
thig, tighinn - come
thoir, toirt (do) - take, give (to)
thoir air iasad (do), toirt air iasad (do) - lend (to)
thu - you
thun - to
t (m) - tea
ticead, g. ticeid, pl. ticeadan (f) - ticket
tilg, tilgeil (air) - throw (at)
till, tilleadh - return
tinn, tinne - ill
tiodhlac, g. tiodhlaic, pl. tiodhlacan (m) - gift
tioram, tioraim, tiorma - dry
tiormaich, tiormachadh - dry
tiugh, tighe - thick, dense
tog, togail - lift, build
tog dealbh, togail dealbh - take a photograph, photograph
togair, togairt - want, desire
togalach, g. togalaich, pl. togalaichean (m) - building
toilichte - pleased, happy
timhseachan, g. & pl. timhseachain (m) - puzzle
timhseachan-tarsainn, g. & pl. timhseachain-tarsainn (m) - crossword puzzle
toit, g. toite (f) - smoke
tisich, tiseachadh (air) - start (to)
toll, g. & pl. tuill (m) - hole
tombaca (m) - tobacco
tn, g. tine, pl. tnan (f) -  rump, backside
tonn, g. tuinne, pl. tonnan (f) - wave
tonn, g. & pl. tuinn (m) - wave
trigh, g. trghad, pl. trighean (f) - beach
trang, trainge - busy
trth, trithe - early
tr - by means (of), through
treabh, treabhadh  - plough
tran, pl. tranaichean (m) - train
trd - through
triir (f) - three pepole
troid, trod (ri) - scold, reprimand
troigh, g. troighe, pl. troighean (f) - foot
trom, truime - heavy
tro / troimh - through
truagh, truaighe - sorrowful, miserable
truinnsear, g. truinnseir, pl. truinnsearan (m) - plate
tuathanach, g. & pl. tuathanaich (m) - farmer
tubaist, g. tubaiste, pl. tubaistean (f) - accident
tuig, tuigsinn -understand
tuit, tuiteam - fall
turas, g. turais, pl. tursan & turais (m) - trip, journey, instance
tuarastal, g. tuarastail, pl. tuarastalan (m) - wage, salary

U
uabhasach, uabhasaiche - terrible, awful
uachdar, g. uachdair, pl. uachdaran (m) - surface, cream
uaine - green
uair - once
uair, d. uair, g. uarach, pl. uairean (f) - hour, time
uaireadair, pl. uaireadairean (m) - watch
uasal, uasail, uaisle - noble
ubhal, g. ubhail, pl. bhlan (m) - apple
ugh, g. uigh, pl. uighean (m) - egg
Uibhisteach, g. & pl. Uibhistich (m) - Uist person
uile - all
uilebheist, pl. uilebheistean (m) - monster
ine, pl. inean (f) - spell of time
uinneag, g. uinneige, pl. uinneagan (f) - window
uiseag, g. uiseige, pl. uiseagan (f) - skylark
uisge, pl. uisgeachan (m) - water, rain
	tha an t-uisge ann - it is raining
ullaich, ullachadh - preparing
uncail, pl. uncailean (m) - uncle
nnsa, pl. nnsachan (m) - ounce
praid, pl. praidean (f) - din, carry-on, uproar
r, ire - new
rar - fresh = new
rlar, g. rlair, pl. rlaran & rlair (m) - floor

dmlelland - Faodar am faclair seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - This glossary may be reproduced with credit to the author