English to Gidhlig

Nouns: E.g. balach, g. & pl. balaich (m) and cis, g. cise, pl. cisean (f). The first term given is the nominative form. The genitive singular is denoted by g. Nominative plurals are denoted by pl. Masculine datives can be assumed to be the same as the masculine nominative. Feminine datives can be assumed to be the same as the genitive singular feminine minus any terminal vowel, e.g. cise >cis. In some very few rare instances d. indicates a dative where irregular.

Verbs: E.g. buail, bualadh - strike. The first term is the verb root (equivalent to the second person imperative) followed by the verbal noun.

Adjectives: E.g. mr, mire, motha - big, large; rd, irde - tall, high. The first term is the basic form.The second term is the genitive singular feminine, from which the genitive singular masculine can be derived by removing any terminal vowel e.g. mire>mir. A third term, when present, indicates the comparative otherwise the comparative is identical to the genitive singular feminine e.g. rd, irde.

A
about - mu
about (concerning) - mu dheidhinn
above - os cionn
abroad - thall thairis
accent (speech) - blas, g. blais, pl. blasan (m)
accept, receive - gabh ri, gabhail ri
accident - tubaist, g. tubaiste, pl. tubaistean (f)
according to - a rir
acquainted - elach, elaiche
across - tarsainn
across - thairis air
act - gnomh, g. gnomha, pl. gnomhan (m)
address - seladh, g. selaidh, pl. selaidhean (m)
admit - aidich, aideachadh 
advertisement - sanas, g. sanais, pl. sanasan (m) 
advice - comhairle, pl. comhairlean (f)
aeroplane - itealan, g. & pl. itealain (m)
affair - cis, g. cise, pl. cisean (f)
afraid, I am / you are etc afraid - tha eagal orm / ort etc 
after - an didh
again	- a-rithist
against - an aghaidh
against - ri, ris
age - aois, g. aoise, pl. aoisean (f)
aged, of age - a dh'aois
ago - o chionn
agree (with), please - crd, crdadh (ri)
ahead (time) - air thoiseach
air - adhar, g. adhair (m)
all - uile
all day - fad an l
allow - leig, leigeil (le)
alone	 - nam aonar, nad aonar etc
already - mar th
already - cheana
also, too - cuideachd
alter - atharraich, atharrachadh
although - ged
altogether - gu lir
always - daonnan
among - am measg
amount = excessive amount = too much - cus, g. cuis (m)
and - agus, is (for familiar associations)
anger - fearg, g. feirge (f) 
anger me / thu etc - cuir fearg orm / ort etc 
another - chile
	of one another - a chile
	to one another - ri chile
answer - freagair, freagairt
answer - freagairt, g. freagairte, pl. freagairtean (f)
any - sam bith
anyone - duine (m)
anything - cil (f)
apology - leisgeul, g. leisgeil, pl. leisgeulan (m)
apple - ubhal, g. ubhail, pl. bhlan (m)
April	- Giblean, g. Giblein (m)
arise	- irich, irigh
around (going) - mun cuairt
aroundabout - mu thimcheall
arrive - ruig, ruigsinn
arrow - saighead. g. saighde, pl. saighdean (m)
as - mar
ask (for) - iarr, iarraidh (air)
ask, enquire (of) - faighnich, faighneachd (de)
astonishment - iongantas, g. iongatais, pl. iongantasan (m)
	gabh iongantas, gabhail iongantas - be astonished
astonishment - iongnadh, g. iongnaidh, pl. iongnaidhean (m)
	astonish me / you etc - cuir iongnadh orm / ort etc, cur iongnadh orm / ort etc
astray - air chall
at - ri, ris
at - aig
at all - idir
atop (on top of) - air muin
attend - fritheil, frithealadh
attentive - faiceallach, faiceallaich, faiceallaiche
auburn - ruadh, ruaidhe
August - Lnastal, g. Lnastail (m)
aunt - antaidh, pl. antaidhean (f)
autumn - foghar, g. foghair (m)
away - air falbh
awful - uabhasach, uabhasaiche
B
baby - leanabh, g. leanaibh, pl. leanabhan (m)
back (position)	- cl, g. & pl. cil (m)
back (time, from position) - air ais
backside - tn, g. tine, pl. tnan (f)
bad - dona, miosa
bad - droch (before noun)
bag - baga, pl. bagannan (m)
bake - fuin, fuineadh
banish - fuadaich, fuadachadh
bank (financial) - banca, pl. bancannan (m)
bank (river) - bruach, g. bruaiche, pl. bruachan (f) 
bark - comhartaich, comhartaich
barn - sabhal, g. sabhail, pl. sabhalan (m)
basket - basgaid, g. basgaide, pl. basgaidean (f)
baton - bata, pl. bataichean (m)
beach - trigh, g. trghad, pl. trighean (f)
beak - gob, g. & pl. guib (m)
bear	- beir, breith (air)
beautiful - bidheach, bidhich, bidhche
beauty - bidhchead, g. bidhcheid (m)
because - a chionn 's
because (on account of) - air sgth
because - oir 
bed - leabaidh, g. leapa, pl. leapannan (f)
before, previously - roimhe
before, opposite - fa chomhair
before - mus, mun, mum
before - ro, roimh 
behalf = on behalf (of) - as leth
behind (position) - air claibh, air chl
behind (time) - air dheireadh
believe - creid, creidsinn
bell - clag, g. & pl. cluig (m)
below - fo
bend - crom, cromadh
beside - ri taobh
big, large - mr, mire, motha
bilingual - d-chnanach, d-chnanaich, d-chnanaiche
bird - eun, g. & pl. ein (m)
birthday - co-l-breith, pl. co-lithean-breith (m)
biscuit - briosgaid, g. briosgaide, pl. briosgaidean (f)
bit - mr, g. mre, pl. mrean (m)
bitter - searbh, seirbhe
black - dubh, duibhe
black and blue (bruising) - gorm, guirme
blade edge - faobhar, g. faobhair, pl. faobharan (m)
blame - beud (m)
blind - dall, doille
blindperson - dall, g. & pl. doill (m)
blond, fair	- bn, bine 
blow	 - sid, sideadh
blue - gorm, guirme
boat - bta, pl. btaichean (m)
body - corp, g. & pl. cuirp (m)
bog(land) - boglach, g. boglaich, pl. boglaichean (f)
boil - goil, goil
bold	- ladarna
book - leabhar, g. leabhair, pl. leabhrachan (m)
border - croch, g. crche, pl. crochan (f)
both - an d chuid
bottle - botal, g. & pl. botail (m)
box - bogsa, pl. bogsaichean (m)
boy - balach, g. & pl. balaich (m)
boy - gille, pl. gillean (m)
brain - eanchainn, g. eanchainne, pl eanchainnean (f)
branch - geug, g. gige, pl. geugan (f)
bread - aran, g. & pl. arain (m)
break - bris, briseadh
bridge - drochaid, g. drochaide, pl. drochaidean (f)
bright - soilleir, soilleir, soilleire
broad - leathan, leathain, leatha
broken - briste
brother - brthair, g. brthar, pl. brithrean (m)
brown - donn, duinne
brush - sguab, sguabadh
build - tog, togail
building - togalach, g. togalaich, pl. togalaichean (m)
bull - tarbh, g. & pl. tairbh (m)
burn - loisg, losgadh
bus - bus, pl. busaichean (m)
busy - trang, trainge
but - ach
butter - m, g. ime (m)
button - putan, g. putain, pl. putanan & putain (m)
buy (for) - ceannaich, ceannach (do)
by (preposition) - le, leis
by (adverb) - le bhith
by now - roimhe seo
C
cabbage - cl, g. cil (m)
cairn - crn, g. & pl. cirn (m)
cake - bonnach, g. & pl. bonnaich (m)
calm - ciin, ciine
candle - coinneal, g. coinnle, pl. coinnlean (m)
car - cr, g. cir, pl. craichean (m)
career - dreuchd, pl. dreuchdan (f)
careful - cramach, cramaich, cramaiche
carpenter - saor, g. & pl. saoir (m)
carry - gilain, gilan
carry-on (uproar) - praid, pl. praidean (f)
castle - caisteal, g. caisteil, pl. caistealan (m)
cat - cat, g. & pl. cait (m)
catch, grasp - beir, breith (air)
catch - glac, glacadh
cattle - crodh, g. & cinntichepl. cruidh (m)
cause - adhbhar, g. adhbhair, pl. adhbharan (m)
cease - sguir, sgur (de)
ceilidh - cilidh, g. cilidhe, pl. cilidhean (f)
ceiling - mullach, g. mullaich, pl. mullaichean (m)
centimetre - ceudameatair, pl. ceudameatairean (m)
centre - meadhan, g. meadhain, pl. meadhanan (m)
century - linn, pl. linntean (f )
certain - cinnteach, cinntich, cinntiche
chair	- cathair, d. cathair, g. cathrach, pl. cathraichean (f)
chairperson - cathraiche, pl. cathraichean (m)
chance - cothrom, g. cothruim. pl. cothroman (m)
change - atharraich, atharrachadh
change - iomlaid, g. iomlaide (f)
cheat	 - meall, mealladh
cheese - cise (m)
chief - ceannard, g. ceannaird, pl. ceannardan (m)
child - piste, pl. pistean (m)
children - clann, g. cloinne (f)
choice - roghainn, pl. roghainnean (f)
choir - cisir, g. cisre, pl. cisirean (f)
choose - tagh, taghadh
Christmas - Nollaig, g. Nollaige (f)
church - eaglais, g. eaglaise, pl. eaglaisean (f)
cinema - taigh-dhealbh, pl. taighean-dhealbh (m)
claw - spg, g. spige, pl. spgan (f)
clean	 - glan, glaine
clever - tapaidh, tapaidhe
cliff - creag, g. creige, pl. creagan (f)
climb - drich, dreadh
climb - streap, streap
clock - gleoc, g. gleoca, pl. gleocaichean (m)
clothes - aodach, g. & pl. aodaich (m)
cloud - neul, g. & pl. neil (m)
clown - amadan, g. & pl. amadain
clue - sanas, g. sanais, pl. sanasan (m)
coal - gual, g. & pl. guail (m)
coat - cta, pl. ctaichean (m)
cockerel - coileach, g. & pl. coilich (m)
coffee - cofaidh (m)
cold (illness) - cnatan, g. & pl. cnatain (m)
cold (coldness) - fuachd (m)
cold - fuar, fuaire
collect - cruinnich, cruinneachadh
college - colaiste, pl. colaistean (f)
colour - dath, g. datha, pl. dathan (m)
comb - cr, creadh
come - thig, tighinn
comfortable - cofhartail, cofhartail, cofhartaile
company - cuideachd, pl. cuideachdan (f)
company (business) - companaidh, pl. companaidhean (m)
competition - co-fharpais, g. co-fharpaise, pl. co-fharpaisean (f)
compulsion - iginn (f)
concerning - mu dheidhinn
concert - cuirm-chiil, g. cuirme-ciil, pl. cuirmean-ciil (f)
confectionary - mlseag, g. mlseige, pl. mlseagan (f)
confess - aidich, aideachadh
congratulations - meal do naidheachd (singular, informal)
	mealaibh ur naidheachd (plural, formal)
content - toilichte
corner - oisean, g. oisein, pl. oiseanan (m)
copy - lethbhreac, g. & pl. lethbhric (m)
correct - ceart, ceairte, cearta
corry - coire, pl. coireachan (m)
cost	- cosg, cosg
council - comhairle, pl. comhairlean (f)
count - cunnt, cunntadh
country - dthaich, g. dthcha, pl. dthchannan (f)
couple - craid, g. craide, pl. craidean (f)
cousin - co-ogha, pl. co-oghaichean (m)
cover - cmhdach, g. cmhdaich, pl. cmhdaichean (m)
cow	- b, d. boin, g. & pl. b (f)
crag - creag, g. creige, pl. creagan (f)
cream - brr, g. brra (m)
cream - uachdar, g. uachdair, pl. uachdaran (m)
creel - cliabh, g. & pl. clibh (m)
crew - sgioba, pl. sgioban (m & f)
crime - eucoir, d. eucoir, g. eucorach, pl. eucoirean (f)
criticise - cin, cineadh
criticism - cineadh, g. cinidh, pl. cinidhean (m)
crossword (puzzle) - timhseachan-tarsainn, g. & pl. timhseachain-tarsainn (m)
crow	 - feannag, g. feannaige, pl. feannagan (f)
cry - weep - guil, gul
cup - copan, g. copain, pl. copannan (m)
cupboard	- preas, g. preasa, pl. preasan (m)
current - sruth, g. srutha, pl. sruthan (m)
curtain - cirtear, g. cirteir, pl. cirtearan (m)
customer - gnth-cheannaiche, pl. gnth-cheannaichean (m)
cut - gerr, gearradh
D
darkness - dorchadas, g. dorchadais (m)
daughter - nighean, g. nighinne, pl. nighnean (f)
day - l, pl. lithean (m)
death - bs, g. bis (m)
debt - fiach, g. feiche, pl. fiachan (m)
deceit - cealg, g. ceilge, pl. cealgan (f)
deceive - meall, mealladh
December - Ddlachd (f)
decide - cuir roimh, cur roimh
	cuir romham, cur romham / cuir romhad, cur romhad &c
deed - gnomh, g. gnomha, pl. gnomhan (m)
deep - domhainn, doimhne
deer - fiadh, g. & pl. fidh (m)
delay - dil, g. dlach, pl. dlaichean (f)
dense - tiugh, tighe
dentist - fiaclair, pl. fiaclairean (m)
deny	- dilt, diltadh
depart - falbh, falbh
depth - doimhne (f)
designer - dealbhaiche, pl. dealbhaichean (m)
desire - miann, pl. mianntan (m)
desire - miannaich, miannachadh
desire - togair, togairt
despite - a dh'aindeoin
dessert - mlsean, g. mlsein, pl. mlseanan (m)
difficult - duilich, duilghe
difficult - doirbh, doirbhe
dig - cladhaich, cladhach
diet - riaghailt-bhdh, pl. riaghailtean-bdh (f)
diligent - deanadach, deanadaich, deanadaiche
din - praid, pl. praidean (f)
dinner - dnnear, g. dnnearach, pl. dnnearan (f)
direct - dreach, drich, driche
direction = in the direction (of) - an comhair
dirty - salach, salaich, salaiche
dish	- soitheach, g. soithich, pl. soithichean (m)
dispraise - cin, cineadh
distant - cian (cin), cine
distasteful - m-chilear, m-chileir, m-chileire
disturb = upset - buair, buaireadh
do - dan, danamh
doctor - dotair, pl. dotairean (m)
doctor - lighiche, pl. lighichean (m)
dog - c, g. & pl. coin gen. genitive pl. con (m)
door - doras, g. dorais, pl. dorsan & dorais (m)
down (in position, no movement) - shos
down (movement from above) - a-nuas
down(wards) - sos
dozen - dusan, g. & pl. dusain (m)
dram (drink) - drama, pl. dramaichean (m)
draw - tarraing, tarraing
dress - dreasa, pl. dreasaichean (f)
drink - deoch, g. dighe, pl. deochannan (f)
drink - l, l
drown - bth, bthadh
drunk - air mhisg
dry - tioram, tioraim, tiorma
dry - tiormaich, tiormachadh
during - r
dusky - ciar, cire
dust - dust (m)
E
each	- gach
eagle - iolaire, pl. iolairean (f)
ear - cluas, g. cluaise, pl. cluasan (f)
early - trth, trithe
earn - coisinn, cosnadh
Easter - Cisg, g. Cisge (f) (always with article: a' Chisg, na Cisge)
easy - furasta, furasta, fasa
eat - ith, ithe
echo - mac-talla, g. & pl. mic-talla (m)
edge - oir, g. oire, pl. oirean (f)
edit - deasaich, deasachadh
egg - ugh, g. uigh, pl. uighean (m)
eight (people) - ochdnar (m)
elect - tagh, taghadh
else - air neo
emergency - iginn (f)
empty - falamh, falaimh, falaimhe
end (limit) - croch, g. crche, pl. crochan (f)
end - deireadh, g. deiridh, pl. deiridhean (m)
energy - neart, g. neirt (m)
English ( language) - Beurla (f)
enjoy - meal, mealtainn
enough - gu ler
enquire (of) - faighnich, faighneachd (de)
entire - air fad
entire - gu lir
envelope - cis-litreach, g. cise-litreach, pl. cisean-litreach (f)
evening - feasgar, g. feasgair, pl. feasgaran (m)
ever (future time) - chaoidh
ever (past time) - a-riamh
every - a h-uile
evil - olc, uilce, miosa
exact - pongail, pongail, pongaile
examination - deuchainn, g. deuchainne, pl. deuchainnean (f)
exceptional - sr
excessively - ro
exchange - iomlaid, g. iomlaide (f)
excuse - leisgeul, g. leisgeil, pl. leisgeulan (m)
exile	- fuadaich, fuadachadh
experience - fiosraich, fiosrachadh
explain (to) - mnich, mneachadh (do)
eye - sil, g. sla, pl. silean (f)
F
face - aghaidh, g. aghaidhe, pl. aghaidhean (f)
fairly - gu math
faithful - dleas, dlis, dlse
fall - tuit, tuiteam
family - teaghlach, g. teaghlaich, pl. teaghlaichean (m)
fare - faradh, g. faraidh, pl. faraidhean (m)
farmer - tuathanach, g. & pl. tuathanaich (m)
fast - luath, luaithe
fat - reamhar, reamhair, reamhra
father - athair, g. athar, pl. athraichean (m)
favour = obligation - comain, pl. comainean (f)
	nam chomain / nad chomain / &c - obliged to me / obliged to you / &c
fear - eagal, g. & pl. eagail (m)
feather - ite, pl. itean (f)
February - Gearran, g. Gearrain (m)
feed - biadh, biadhadh
feel - fairich, faireachdainn
fence - callaid, g. callaide, pl. callaidean (f)
field - achadh, g. achaidh, pl. achaidhean (m)
fierce - fiadhaich, fiadhaich, fiadhaiche
fight (against) - sabaid, sabaid (ri)
fill - lon, lonadh
film - fiolm, pl. fiolmaichean (m)
find - faigh, faighinn
fine - cin, g. cine, pl. cintean (f)
finger - corrag, g. corraige, pl. corragan (f)
finger - meur, g. pl. meir (m)
fire - loisg, losgadh
fire - teine, pl. teintean (m)
fish - iasg, g. & pl. isg (m)
fish - iasgaich, iasgach
fisherman - iasgair, pl. iasgairean (m)
five (people) - cignear (m)
flagstone - leac, g. lice, pl. leacan (f)
flesh - feil, g. fela (f) 
floor	- lr, g. & pl. lir (m)
floor	- rlar, g. rlair, pl. rlaran & rlair (m)
flow - sruth, g. srutha, pl. sruthan (m)
flower - flr, g. flir, pl. flraichean (m)
fly - cuileag, g. cuileige, pl. cuileagan (f)
fly - itealaich, itealaich
fold - fill, filleadh
fondness - drachd, pl. drachdan (f)
food - biadh, g. bdh, pl. biadhan (m)
fool - amadan, g. & pl. amadain
foot - cas, g. coise, pl. casan (f)
foot - troigh, g. troighe, pl. troighean (f)
for - airson
forest - coille, pl. coilltean (f)
forever - gu brth
forget - dochuimhnich, dochuimhneachadh
form - foirm, pl. foirmean (m)
fort - dn, g. & pl. din (m)
four (people) - ceathrar (m)
fragrant - cbhraidh, cbhraidh, cbhraidhe
fresh - glan, glaine
fresh = new - rar
Friday - Dihaoine
friend - caraid, pl. caraidean (m)
friendship - cirdeas, g. cirdeis (m)
frighten me/ you etc - cuir eagal orm / ort etc
from - bho, o
from (a place), out of - , s
from = from off - bhrr
front = in front (of) - air beulaibh 

G
Gidhlig - Gidhlig, g. Gidhlige (f)
game - gama, pl. gamachan (m)
garden - grradh, g. grraidh, pl. grraidhean (m)
gate - geata, pl. geataichean (m)
gather - cruinnich, cruinneachadh
get - faigh, faighinn
ghost - taibhse, pl. taibhsean (f)
gift - tiodhlac, g. tiodhlaic, pl. tiodhlacan (m)
girl - nighean, g. nighinne, pl. nighnean (f)
girl - caileag, g. caileige, pl. caileagan (f)
give (to) - thoir, toirt (do)
glass - glainne, pl. glainneachan (f)
glen - gleann, g. glinn, pl. gleanntan & glinn (m)
glimpse - sil (f)
	take a glimpse at it - thoir sil air
gloomy - gruamach, gruamaiche
glove - miotag, g. miotaige, pl. miotagan (f)
glue - glaodh, g. glaoidh, pl. glaoidhean (m)
go - rach, dol
go away - falbh, falbh
gold - r, g. ir (m)
golden - ir
good - deagh (before noun)
good - math, maithe, fherr
grandmother - seanmhair, g. seanmhar, pl. seanmhairean (f)
grass - feur, g. & pl. feir (m)
graze	 - ionaltair, ionaltradh
green - uaine
green (verdant) - gorm, guirme
greyed - liath, lithe
grip - greim/grim, g. greime, pl. greimeannan (m)
grotty - grod, grod, groda
ground - talamh, g. talmhainn (f), pl. talmhanan (m)
group - buidheann, g. buidhne, pl. buidhnean (f)
grow - fs, fs
grumpy - gruamach, gruamaiche
guard - gerd, g. geird, pl. gerdan & geird (m)
guide - fear-selaidh, g. & pl. fir-shelaidh (m)
guilty - ciontach, ciontaich, ciontaiche
gun - gunna, pl. gunnachan (m)
H
half - leth (m)
half, and an additional half of anything - gu leth
half-hour -	leth-uair (f)
hair - falt, g. fuilt (m)
hall - talla, pl. tallachan (m)
hammer - rd, g. & pl. ird (m)
hand	- lmh, g. limhe, pl. lmhan (f)
handle - lmh, g. limhe, pl. lmhan (f)
handsome - eireachdail, eireachdail, eireachdaile
happen - tachair, tachairt
hard - cruaidh, cruaidhe
hardship - cs, g. & pl. cis (m)
haste	- cabhag, g. cabhaige (f)
hat - ad, g. aide, pl. adan (f)
hatred - fuath, g. fuatha, pl. fuathan (f)
head - ceann, g. & pl. cinn (m)
health - slinte (f)
healthy - fallain, fallain, fallaine
hear - cluinn, cluinntinn
heat - teas (f)
heather - fraoch, g. & pl. fraoich (m)
heaven - namh, g. nimh, pl. namhan (m)
heavy - trom, truime
height - irde, pl. irdean (f)
help - cobhair, d. cobhair, g. cobhrach (f)
help - cuidich, cuideachadh
hen - cearc, g. circe, pl. cearcan (f)
here - an seo
here and there - an siud 's an seo, thall 's a-bhos
hide - cuir am falach, cur am falach (transitive verb)
hide - rach am falach, dol am falach (intransitive verb)
high - rd, irde
Highlands - Gidhealtachd (f)
high school, secondary school - rdsgoil, g. rdsgoile, pl. rdsgoiltean (f)
hill - cnoc, g. & pl. cnuic (m)
hill - sliabh, g. slibh, pl. slibhtean (m)
hillside - sliabh, g. slibh, pl. slibhtean (m)
hit - buail, bualadh
hold - cum/cm, cumail
hold (contain) - gabh, gabhail
hole - toll, g. & pl. tuill (m)
holiday - saor-l, pl. saor-lithean (m)
home - dachaigh, g. dachaighe, pl. dachaighean (f)
home(ward) - dhachaigh
homework - obair-dachaigh (f)
honey - mil, g. meala, pl. mealan (f)
hope - dchas, g. dchais, pl. dchasan (m)
	I / you etc hope - tha mi / thu etc an dchas 
horse - each, g. & pl. eich (m)
hospital - ospadal, g. ospadail, pl. ospadalan (m)
hot - teth, teithe, teotha
hotel - taigh-sta, pl. taighean-sta (m)
hour	- uair, d. uair, g. uarach, pl. uairean (f)
house - taigh, g. taighe, pl. taighean (m)
however - ach
hunger - acras, g. acrais (m)
	tha an t-acras orm /ort etc - I am / you are etc hungry
hunt - sealg, g. seilge, pl. sealgan (f)
hurry - cabhag, g. cabhaige (f)
	tha cabhag orm / ort etc - I am / you are etc in a hurry	
husband - duine, pl. daoine (m)

I
ice - deigh, g. deighe (f)
ice-cream - reiteag, g. reiteige, pl. reiteagan (f)
if - ma
if (conditional tense only) - nan / nam
if not (unless) - mur
ill - tinn, tinne
imagine - saoil, saoilsinn
immediately - air ball
important - cudromach, cudromaich, cudromaiche
impudent - ladarna
in - ann, anns 
in front of, opposite	- fa chomhair
in front of	- air beulaibh
increase - meudaich, meudachadh
inch - irleach, g. & pl. irlich (m & f)
indeed - gu dearbh
industrious - deanadach, deanadaich, deanadaiche
infant - piste, pl. pistean (m)
innocent - neo-chiontach, neo-chiontaich, neo-chiontaiche
inside - a-staigh
inside = within - am broinn
instance - turas, g. turais, pl. tursan & turais (m)
	turas - once / d thuras - twice / tr tursan - three times / &c
instead of - an ite
instruction - stiireadh, g. stiiridh, pl. stiiridhean (m)
interesting - inntinneach, inntinnich, inntinniche
into - a-steach
iron - iarann, g. iarainn, pl. iarannan (m)
island - eilean, g. eilein, pl. eileanan (m)
J
jacket - seacaid, g. seacaide, pl. seacaidean (f)
January - Faoilteach, g. Faoiltich (m)
job - obair, d. obair, g. obrach, pl. obraichean (f)
journey - turas, g. turais, pl. tursan & turais (m)
joy - girdeachas, g. & pl. girdeachais (m)
judge - britheamh, g. britheimh, pl. britheamhan (m)
July - Iuchar, g. Iuchair (m)
jump - leum, leum
June	- g-mhos (m)
K
keen - asgaidh, asgaidhe
keep	- cum/cm, cumail
kettle	 - coire, pl. coireachan (m)
key - iuchair, g. iuchrach, pl. iuchraichean (f)
kill - marbh, marbhadh
kilogram - cileagram, g. cileagraim, pl. cileagraman (m)
kindness - coibhneas, g. coibhneis (m)
kingdom - roghachd, pl. roghachdan (f)
kiss - pg, g. pige, pl. pgan (f)
kitchen - cidsin, pl. cidsinean (m)
kitten - piseag, g. piseige, pl. piseagan (f)
knife - sgian, d. sgithinn, g. sgeine, pl. sgeinean (f)
knit - figh, fighe
knowledge - fios, g. fiosa (m)

L
labour - saothair, d. saothair, g. saothrach, pl. saothraichean (f)
land (ground) - talamh, g. talmhainn (f), pl. talmhanan (m)
language - cnan, g. cnain pl. cnanan (m)
language - cnain, g. cnaine, pl. cnainean (f)
last - mair, mairsinn
last - mu dheireadh
last (previous) - sa chaidh
late - anmoch, anmoich, anmoiche
late (in arriving)	- fadalach, fadalaich, fadalaiche
lazy - leisg, leisge
leap - leum, leum
learn - ionnsaich, ionnsachadh
leash - iall, g. ille, pl. ialltan (f)
leave	- falbh, falbh
leave - fg, fgail
left - cl
leg - cas, g. coise, pl. casan (f)
lend (to)- thoir air iasad (do), toirt air iasad (do)
length - fad, g. faid (m)
let - leig, leigeil (le)
letter - litir, d. litir, g. litreach, pl. litrichean (f)
library - leabharlann, g. & pl. leabharlainn (m)
licence - cead (m)
license - ceadaich, ceadachadh
lie - breug, g. brige, pl. breugan (f)
lie down - laigh, laighe
lift - tog, togail
light - solas, g. & pl. solais (m)
like - leithid, g. leithide, pl. leithidean (f)
like - mar
limit - croch, g. crche, pl. crochan (f)
list - liosta, pl. liostaichean (f)
list (catalogue) - clr, g. & pl. clir (m)
listen (to) - ist, isteachd (ri)
little - beagan, g. beagain (m)
loan - iasad, g. iasaid, pl. iasadan (m)
	on loan - air iasad
loath - leisg, leisge 
loathe - fuath, g. fuatha, pl. fuathan (f)
loch - loch, g. locha, pl. lochan (m)
lock - glais/glas, glasadh
long - fada, faide
look (at) - coimhid, coimhead (air / ri)
look (at) - seall, sealltainn (air)
look - sil (f)
	take a look at it - thoir sil air
lose - caill, call
lost - air chall
lot (a lot of ) - mran, g. mrain (m)
lottery - crannchur, g. & pl. crannchuir (m)
lounge - semar-suidhe, g. semair-shuidhe, pl. semraichean-suidhe (m)
love - gaol, g. gaoil (m)
love - grdh, g. gridh (m)
lovely - bragha
low - osal, osail, sle
loyal - dleas, dlis, dlse

M 
magazine - iris, g. irise, pl. irisean (f)
mail - post, g. puist (m)
majestic - flathail, flathail, flathaile
make - dan, danamh
male, man - fear, g. & pl. fir (m)
man - duine, pl. daoine (m)
man (old) - bodach, g. & pl. bodaich (m)
many - mran, g. mrain (m)
many a - iomadh (m) + singular noun
map - cairt-iil, pl. cairtean-iil (m)
March - Mrt (m)
May	- Citean, g. Citein (m)
	Migh (m) 
mark - smal, g. smail, pl. smalan (m)
marry - ps, psadh (aig)
matter (business) - cis, g. cise, pl. cisean (f)
mean (miserly) - spocach, spocaich, spocaiche
meat - feil, g. fela (f) 
meet (with) - coinnich, coinneachadh (ri)
meeting - coinneamh, g. coinneimhe, pl. coinneamhan (f)
melodious - binn, binne
member - ball, g. & pl. buill (m)
memory - cuimhne (f)
metre (measure) - meatair, pl. meatairean (m)
midday - meadhan-l, (m)
middle - meadhan, g. meadhain, pl. meadhanan (m)
midnight - meadhan-oidhche, (m)
mile - mle, mltean (f)
milk - bainne (m)
milk - bleoghainn, bleoghann
mine - minn, g. minne, pl. minnean (f)
minister - ministear, g. ministeir, pl. ministearan (m)
minute - mionaid, g. mionaide, pl. mionaidean (f)
mirror - sgthan, g. sgthain, pl. sgthanan (m)
miserable - truagh, truaighe
mistake - mearachd, pl. mearachdan (f)
Mod	- md, g. mid, pl. mdan (m)
Monday - Diluain
money - airgead, g. airgid (m) 
monk - manach, g. & pl. manaich (m)
monster - uilebheist, pl. uilebheistean (m)
month - mos, g. mosa, pl. mosan (m)
moor - minteach, g. mintiche, pl. mintichean (f)
moor - monadh, g. monaidh, pl. monaidhean (m)
morning - madainn, g. maidne, pl. maidnean (f)
mother - mthair, g. mthar, pl. mthraichean (f)
mountain - beinn, g. beinne, pl. beanntan (f)
mouse - luch, g. lucha, pl. luchan (f)
mouth - beul, g. & pl. beil (m)
move - gluais, gluasad
much - mran, g. mrain (m)

N
name - ainm, g. ainme, pl. ainmean (m)
narrow - caol, caoile
narrow - cumhang, cumhaing, cuinge
national - niseanta
neat - sgiobalta
necessity - feum, g. feuma, pl. feumannan (m)
need - dth (f)
	tha a dhth orm / ort etc - I / you etc need
need - feum, g. feuma, pl. feumannan (m)
needle - snthad, g. snthaide, pl. snthadan (f)
neighbour - nbaidh, pl. nbaidhean, nbannan (m)
nest - nead, g. & pl. nid (m)
net - lon, g. & pl. ln (m)
new - r, ire
news - naidheachd, pl. naidheachdan (f) 
newspaper - pipear-naidheachd, pl. pipearan-naidheachd (m)
next - ath (before noun) 
nice - snog, snoige
night - oidhche, pl. oidhcheannan (f)
	a dh'oidhche - at night, of a night
night = last night - a-raoir
nine (people) - naoinear (m)
noble - uasal, uasail, uaisle
noise	 - fuaim, g. fuaime, pl. fuaimean (f)
not to - gun a bhith
November - Samhain, g. Samhna (f)
now - a-nis
now (just now) - an-drsta
nurse - banaltram, g. banaltraim, pl. banaltraman (m)
nut - cn, pl. cnothan (f)

O
obese - reamhar, reamhair, reamhra
occasion - m, g. ama, pl. amannan (m)
October - Dmhair (f)
of - de, dhe
off = from off - bhrr
off - de, dhe
office - oifis, g. oifise, pl. oifisean (f)
old (after noun) - sean, sine
old (before noun) - seann
on - air
once uair
one (female) - t (f)
one (person) - aonan
ones, some (collective noun) - feadhainn, g. feadhna (f)
only	- a-mhin
open - fosgail, fosgladh
operate - obraich, obair
opinion - beachd, pl. beachdan (m)
opportunity - cothrom, g. cothruim. pl. cothroman (m)
opposite - mu choinneimh, fa chomhair
or - no
other - eile
ounce - nnsa, pl. nnsachan (m)
outside - a-muigh
outward - a-mach
over	- thar
over (there) - thall
overseas - thall thairis

P
pace - ceum, g. cim, pl. ceumannan (m)
pack - paca, pl. pacannan (m)
pain - pian, g. pin, pl. piantan (m)
pair - craid, g. craide, pl. craidean (f)
palm (of hand) - bas, g. boise, pl. basan & boisean (f)
paper - pipear, g. pipeir, pl. pipearan (m)
parcel - pasgan, g. pasgain, pl. pasgain & pasganan (m)
parent - prant, pl. prantan (m)
park - pirc, g. pirce, pl. pircean (f)
part - pirt, g. pirte, pl. pirtean (f)
party - prtaidh, pl. prtaidhean (m)
pass by - seachad air
paw - spg, g. spige, pl. spgan (f)
pay - pigh, pigheadh
peace - sth, g. sthe (f)
peat - mine, g. mna (f)
pen - peann, g. & pl. pinn (m)
penny - sgillinn, g. sgillinne, pl. sgillinnean (f)
permission - cead (m)
permit - ceadaich, ceadachadh
person - duine, pl. daoine (m)
neach (m) - person
phenomenon - iongantas, g. iongatais, pl. iongantasan (m)
phone - fn, fnadh (gu)
phone call - fnadh (m)
photograph - dealbh, g. deilbh, pl. deilbh & dealbhan (m)
photograph (take a photograph) - tog dealbh, togail dealbh
piano - pina, pl. pinathan (m)
picnic - cuirm-chnuic, pl. cuirmean-cnuic (f)
picture - dealbh, g. deilbh, pl. deilbh & dealbhan (m)
piece - pos, pl. posan (m)
pill - pile, pl. pilichean (f)
pillow - cluasag, g. cluasaige, pl. cluasagan (f)
pink - pinc, pince
pity - beud (m)
place	 - ite, pl. iteachan (m)
place - cuir, cur
plant - cuir, cur
plate - truinnsear, g. truinnseir, pl. truinnsearan (m)
play - cluich, cluiche
playgroup - crileagan, g. crileagain (m)
please (formal, plural) - mas e ur toil e
please (informal, singular) - mas e do thoil e
pleased - toilichte
plenty - pailt, pailte
plough - treabh, treabhadh
plunder - creach, g. creiche, pl. creachan (f)
pocket - pcaid, g. pcaide, pl. pcaidean (f)
pod - plaosg, g. plaoisg, pl. plaosgan (m)
poet - brd, g. & pl. bird (m)
poison - puinnsean, g. puinnsein, pl. puinnseanean (m)
polite - modhail, modhail, modhaile
porridge - lite (f)
port - port, g. & pl. puirt (m)
portion (of food) - greim/grim, g. greime, pl. greimeannan (m)
post - post, g. & pl. puist (m)
post = job - dreuchd, pl. dreuchdan (f)
post = mail - post, g. puist (m)
postman - post, g. & pl. puist (m)
pot - poit, g. poite, pl. poitean (f) 
potato/s - buntta (m)
pound (sterling) - not(a), pl. notaichean (m)
pound (weight) - punnd, g. & pl. puinnd (m)
pour - dirt, drtadh
poverty - bochdainn (f)
praise - cli (m)
preference - roghainn, pl. roghainnean (f)
prepare - deasaich, deasachadh
prepare - ullaich, ullachadh
prepared (ready) - deiseil, deiseil, deiseile
present (in the presence of) - an lthair
previously - roimhe
price - prs, g. prse, pl. prsean (f)
priest - sagart, g. sagairt, pl. sagartan (m)
print - clbhuail, clbhualadh
prison - prosan, g. & pl. prosain (m)
prisoner - prosanach, g. & pl. prosanaich (m)
prize - duais, g. duaise, pl. duaisean (f)
programme - prgram, g. prgraim, prgraman (m)
psalm - salm, g. & pl. sailm (m)
public house - taigh-seinnse, pl. taighean-seinnse (m)
pull - tarraing, tarraing
punctual - pongail, pongaile
punishment - peanas, g. peanais, pl. peanasan (m)
pupil - sgoilear, g. sgoileir, pl. sgoilearan (m)
purple - purpaidh, purpaidh, purpaidhe
purse - sporan, g. & pl. sporain (m)
push - put, putadh
put - cuir, cur
put on (clothes) - cuir air, cur air
	cuir orm / ort &c, cur orm / ort &c
puzzle - timhseachan, g. & pl. timhseachain (m)
Q
quarter - cairteal, g. cairteil, pl. cairtealan (m)
	quarter of an hour - cairteal na h-uarach
	three quarters of an hour - tr chairteal na h-uarach
question - ceist, g. ceiste. pl. ceistean (f)
quick - luath, luaithe 
quiet - smhach, smhaiche

R
radio - ridio, pl ridiothan (m)
raid - creach, g. creiche, pl. creachan (f)
rail - rile, pl. rilichean (f)
railway - rile, pl. rilichean (f)
rain - uisge, pl. uisgeachan (m)
	it is raining - tha an t-uisge ann 
rather - seach
raven - fitheach, g. & pl. fithich (m)
reach - ruig, ruigsinn
read (to) - leugh, leughadh (ri)
ready - deiseil, deiseil, deiseile
reason - adhbhar, g. adhbhair, pl. adhbharan (m)
red - dearg, deirge
red (hair) - ruadh, ruaidhe
reef - sgeir, g. sgire, pl. sgirean (f )
refrigerator - fuaradair, pl. fuaradairean (m)
refuse - dilt, diltadh
regarding - a thaobh
register- clr, g. & pl. clir (m)
relate, say (to) - innis, innse (do)
reluctant - leisg, leisge 
remember	- cuimhnich, cuimhneachadh
repair - craich, cradh
reprimand - troid, trod (ri)
respect - cli (m)
rest - tmh (m)
return - till, tilleadh
rich - beartach, beartaich, beartaiche
right (side) - deas, deise
river - abhainn, g. aibhne, pl. aibhnichean (f)
road - rathad, g. rathaid, pl. ridean (m)
rock - creag, g. creige, pl. creagan (f)
rod - slat, g. slaite, slatan (f)
roof - mullach, g. mullaich, pl. mullaichean (m)
room - rm, g. rim, pl. rmannan (m)
room - semar, g. semair, pl. semraichean (m)
rose - rs, g. ris, pl. rsan & ris (m)
rotten - grod, grod, groda
rough - garbh, gairbhe
round - cruinn, cruinne
row - sreath, g. sreatha, pl. sreathan (m)
row - iomair, iomramh
rubbish - sgudal, g. sgudail (m)
rude - m-mhodhail, m-mhodhail, m-mhodhaile
ruin - sgrios, sgriosadh
rump - tn, g. tine, pl. tnan (f)
run - ruith, ruith

S
Sabbath Day - L na Sbaid
sad - muladach, muladaich, muladaiche
safe - sbhailte
sail - sel, g. & pl. siil (m)
sail - sel, seladh
sailor - seladair, pl. seladairean (m)
salary - tuarastal, g. tuarastail, pl. tuarastalan (m)
salmon - bradan, g. & pl. bradain (m)
salt - salann, g. salainn (m)
sand - gainmheach, g. gainmhiche (f)
sandwich - ceapaire, pl. ceapairean (m)
satisfy - riaraich, riarachadh
Saturday - Disathairne
save - sbhail, sbhaladh
say (to) - can, cantainn (ri)
say (to) - abair, rdh (ri)
scarf	 - stoc, g. & pl. stuic ( m)
school - sgoil, g. sgoile, pl. sgoiltean (f)
	high school, secondary school - rdsgoil, g. rdsgoile, pl. rdsgoiltean (f)
schoolmaster - maighistir-sgoile, pl. maighistirean-sgoile (m)
scholar - sgoilear, g. sgoileir, pl. sgoilearan (m)
scold - troid, trod (ri)
Scotland - Alba, d. Albainn, g. na h-Alba, na h-Albann (f)
sea - muir, g. mara, pl. marannan (f)
seal - rn, g. & pl. rin (m)
season - rith, g. rithe, pl. rithean (f)
second (of time) - diog, diogan (m)
secretary - rnaire, pl. rnairean (f)
see - faic, faicinn
seed - sol, g. & pl. sl (m)
seethe - goil, goil
sell (to) - reic, reic (ri)
sense - ciall, g. cille, pl. cialltan (f)
separately - air leth
September - Sultain, g. Sultaine (f)
series - sreath, g. sreatha, pl. sreathan (m)
sermon - searmon, g. searmoin, pl. searmonan (m)
set table - riaraich, riarachadh
seven (people) - seachdnar (m)
sew - fuaigheil, fuaigheal
share - pirtich, pirteachdh
sharp - geur, gire
shatter - spealg, spealgadh
shave - berr, bearradh
sheep - caora, d. caora, g. caorach, pl. caoraich (f)
shelf - sgeilp, g. sgeilpe, pl. sgeilpean (f)
shelter - fasgadh, g. fasgaidh, pl. fasgaidhean (m)
shield - sgiath, g. sgithe, pl. sgiathan (f)
shine - derrs, derrsadh
shine - gleans, g. gleansa, pl. gleansan (m)
ship - long, g. luinge, pl. longan & luing (f)
shirt - line, pl. lintean (f)
shoe - brg, g. brige, pl. brgan (f)
shop - bth, g. btha, pl. bthan (f)
shore - cladach, g. cladaich, pl. cladaichean (m)
short - goirid, giorra
shoulder - gualainn, g. guailne, pl. guailnean (f)
show (to) - seall, sealltainn (do)
shower - fras, g. froise, pl. frasan (f)
shriek - sgriach, g. sgriacha, pl. sgriachan (m)
sick - tinn, tinne
side - taobh, g. taoibh, pl. taobhan (m)
sign - sanas, g. sanais, pl. sanasan (m)
sight (vista) - sealladh, g. seallaidh, pl. seallaidhean (m)
silver	 - airgead, g. airgid (m) 
similar (to) - coltach, coltaiche (ri)
since	 - bhon, on
since (ago) - o chionn
sincerity (wishes) - drachd, pl. drachdan (f)
sing (as a bird) - ceileir, ceileireadh
sing - seinn, seinn
singer - seinneadair, pl. seinneadairean (m)
sink - rach fodha, dol fodha
sister - piuthar, g. peathar, pl. peathraichean (f)
sit - suidh, suidhe
sitting room - semar-suidhe, g. semair-shuidhe, pl. semraichean-suidhe (m)
situate - suidhich, suidheachadh
six (people) - sianar (m)
size - meud (m)
skerry - sgeir, g. sgire, pl. sgirean (f )
sky - speur, g. speura, pl. speuran (m)
Skye person - Sgitheannach, g. & pl. Sgitheannaich (m)
skylark - uiseag, g. uiseige, pl. uiseagan (f)
slab - leac, g. lice, pl. leacan (f)
sleep - cadal, g. cadail (m)
sleep - caidil, cadal
slow - slaodach, slaodaich, slaodaiche
slow - mall, maille
small - beag, bige, lugha
smart - tapaidh, tapaidhe
smell - fileadh, g. filidh, pl. filidhean (m)
smoke - toit, g. toite (f)
snow - sneachd, g. sneachda (m)
so - cho
so (so that, on condition) - air chor 's 
society - comann, g. & pl. comainn (m)
soft - bog, buige
soldier - saighdear, g. saighdeir, pl. saighdearan (m)
some, ones (collective noun) - feadhainn, g. feadhna (f)
someone - cuideigin
son - mac, g. & pl. mic (m) 
song - ran, g. & pl. rain (m)
soon - a dh'aithghearr
sore - goirt, goirte
sorrowful - truagh, truaighe
sorry - duilich, duilghe
sort - sersa, pl. sersachan (m)
sound - fuaim, g. fuaime, pl. fuaimean (f)
sour - goirt, goirte
space (free room) - rm, g. rim, pl. rmannan (m)
speak (to)	- bruidhinn, bruidhinn (ri)
spell (of time) - ine, pl. inean (f)
spend - caith, caitheamh
spend - cosg, cosg
splinter - spealg, spealgadh 
spoon - spin, g. spine, pl. spinean (f)
spoonful - ln-spin, g. & pl. lin-spin (m)
sporran - sporan, g. & pl. sporain (m)
spring (season) - earrach, g. earraich (m)
stack - cruach, g. cruaiche, pl. cruachan (f)
stair - staidhre, pl. staidhrichean (f)
stand - seas, seasamh
start (to) - tisich, tiseachadh (air)
stay - fuirich, fuireach 
steal - goid, goid
steel - stilinn, g. stilinne (f)
step - ceum, g. cim, pl. ceumannan (m)
stick (walking) - bata, pl. bataichean (m)
stiff - rag, raige
still - fhathast
stillness - tmh (m)
stoop - crom, cromadh
stone - clach, g. cloiche, pl. clachan (f)
stop - sguir, sgur (de)
stop - stad, stad
storm - gailleann, g. gaillinn, pl. gailleannan (f)
storm - stoirm, g. stoirme, pl. stoirmean (f)
stormy - stoirmeil, stoirmeil, stoirmeile
story - sgeul, g. & pl. sgeil (f)
story teller	- seanchaidh, pl. seanchaidhean (m)
straight - dreach, drich, driche
straighten - drich, dreadh
strange - nenach, nenaich, nenaiche
stranger - coigreach, g. & pl. coigrich (m)
strap - iall, g. ille, pl. ialltan (f)
straw (single) - srbh, g. srbha, pl. srbhan (m)
stream - allt, g. & pl. uillt (m)
stream - sruth, g. srutha, pl. sruthan (m)
street - srid, g. sride. pl. sridean (f)
strength - neart, g. neirt (m)
stretch out - sn, sneadh
strike - buail, bualadh
strong - lidir, lidire, lidire/treasa
stupid - grach, graiche 
subject - cis, g. cise, pl. cisean (f)
such a - leithid de
suffer - fuiling, fulang
sugar - sicar, g. sicair, pl. sicaran (m)
suitable - freagarrach, freagarraiche
summer - samhradh, g. samhraidh, pl, samhraidhean (m)
sun - grian, g. grine, pl. grianan (f)
Sunday - Didmhnaich
Sunday - L na Sbaid
sunny - grianach, grianaich, grianaiche
sure - cinnteach, cinntich, cinntiche
surface - uachdar, g. uachdair, pl. uachdaran (m)
swarthy - ciar, cire
sweat - fallas, g. fallais (m)
	I am / you are etc sweating - tha fallas orm / ort etc
sweep- sguab, sguabadh
sweet - mlis, mlse
sweet - mlsean, g. mlsein, pl. mlseanan (m)
sweeten - mlsich, mlseachadh
sweetheart - leannan, g. leannain, pl. leannanan (m)
sweetness - mlsead, g. mlseid (m)
swell - sid, sideadh
swim	 - snmh, snmh

T
table - brd, g. & pl. bird (m)
tail - earball, g. & pl. earbaill (m)
tailor - taillear, g. tailleir, pl. taillearan (m)
take - gabh, gabhail 
take (to) - thoir, toirt (do)
take off (clothes) - cuir de, cur de
	cuir dhom / dhot &c, cur dhom / dhot &c
tale - sgeulachd, pl. sgeulachdan (f)
talented - ealanta
tall - rd, irde
taste - blas, g. blais, pl. blasan (m)
taste (sip)	- blasad, g. blasaid, pl. blasadan (m) 
tax - cs, g. cse, pl. csean (f)
tea - t (m)
teach (to) - teagaisg, teagasg (do)
teacher - neach-teagaisg, pl. luchd-teagaisg (m)
tear (of eye) - deur, g. & pl. deir (m)
tear - srac, sracadh
tell - innis, innse (do) 
tell (to) - abair, rdh (ri)
ten (people) - deichnear (m)
terrible - uabhasach, uabhasaiche
test - deuchainn, g. deuchainne, pl. deuchainnean (f)
thankful - taingeil, taingeil, taingeile
that - sin
then - ma-t, ma-th
there - an sin
thick - tiugh, tighe
thief - mirleach, g. & pl. mirlich (m)
thin - tana, tana, taine
thing - n, pl. nithean (m)
thing - rud, pl. rudan (m)
think (about) - smaoinich, smaointinn/ smaoineachadh (air)
think (about) - saoil, saoilsinn (air)
thirst - pathadh, g. pathaidh (m)
	I am / you are etc thirsty - tha pathadh orm /ort etc
this - seo
three (people) - triir (f)
through = by means (of) - tr
through - trd
through - tro, troimh
throughout - air feadh
throw (at) - tilg, tilgeil (air)
Thursday - Diardaoin
thus (like that) - mar sin
thus (like this) - mar seo
ticket - ticead, g. ticeid, pl. ticeadan (f)
tidy - sgiobalt
tidy (make tidy) - sgioblaich, sgioblachadh
tile - leac, g. lice, pl. leacan (f)
timber - fiodh g. fiodha (f)
time - m, g. ama, pl. amannan (m)
time = short time - greis, g. greise (f)
time - uair, d. uair, g. uarach, pl. uairean (f)
tired - sgth, sgthe
to - a dh'ionnsaigh
to - chun, thun
to - do / dha
to - gu / gus
to - ri /ris
tobacco - tombaca (m)
together (to one another) - ri chile
together (with) - cuide (ri)
together (with) - cmhla (ri)
toilet - taigh-beag, g. taigh-bhig, pl. taighean-beaga (m)
tomorrow	- a-mireach
tongue - teanga, d. teanga, g. teangaidh, pl. teangannan (f)
tonight - a-nochd
too (excessively) - ro
too (also)	- cuideachd
too much = excessive amount - cus, g. cuis (m)
tooth - fiacail, g. fiacla, pl. fiaclan (f)
toothache	- dideadh, g. dididh (m)
top = on top (of) - air muin
top - brr, g. brra (m)
top - mullach, g. mullaich, pl. mullaichean (m)
torn - sracte
toward - a dh'ionnsaigh
town - baile, pl. bailtean (m)
toy - dideag, g. dideige, pl. dideagean (f)
trace - lorg, g. luirge, pl. lorgan (f)
track - lorg, g. luirge, pl. lorgan (f)
train - tran, pl. tranaichean (m)
translate - eadar-theangaich, eadar-theanagachadh
travel - siubhail, siubhal
tree - craobh, g. craoibhe, pl. craobhan (f)
trousers - briogais, g. briogaise (f)
trout - breac, g. & pl. bric (m)
true - for
trust - earbsa (f)
try (to) - feuch, feuchainn (ri)
Tuesday - Dimirt
tuneful - binn, binne
turn off (light, radio &c) - cuir dheth, cur dheth 
turn on (light, radio &c) - cuir air, cur air
twist - car, g. cuir, pl. caran & cuir (m)
two (people) - dithis (f)
type - leithid, g. leithide, pl. leithidean (f)
type - sersa, pl. sersachan (m)


U
Uist person - Uibhisteach, g. & pl. Uibhistich (m)
umbrella - sgilean-uisge, g. sgilein-uisge, pl. sgileanan-uisge (m)
uncle - uncail, pl. uncailean (m)
under - fo
understand - tuig, tuigsinn
unless - mur
unpleasant - m-chilear, m-chileire
until - gus
up (in place, no movement) - shuas
up from - a-nos
up(wards) - suas
uproar - praid, pl. praidean (f)
upset - buair, buaireadh
V
very - gl
vessel (plate & ship) - soitheach, g. soithich, pl. soithichean (m)
view - sealladh, g. seallaidh, pl. seallaidhean (m)
visit - tadhail, tadhal (air)
voice - guth, g. gutha, pl. guthan (m)
W
wage - tuarastal, g. tuarastail, pl. tuarastalan (m)
wait (for) - feith, feitheamh (air)
wait (for) - fuirich, fuireach (ri)
wait (on), attend - fritheil, frithealadh (air)
wake - disg, dsgadh
walk - coisich, coiseachd
wall - balla, pl. ballachan (m)
wallet - sporan, g. & pl. sporain (m)
wand - slat, g. slaite, slatan (f)
want - togair, togairt
want - iarr, iarraidh
war - cogadh, g. cogaidh, pl. cogaidhean (m)
warm - blth, blithe
warmth - blths, g. bliths (m)
wash - nigh, nighe
watch - uaireadair, pl. uaireadairean (m)
water - uisge, pl. uisgeachan (m)
water (fresh) - brn, g. birn (m)
wave - tonn, g. tuinne, pl. tonnan (f)
wave - tonn, g. & pl. tuinn (m)
way - slighe, pl. slighean (f)
wear - caith, caitheamh
wear (clothes) - cuir air, cur air
	cuir orm/ort &c, cur orm/ort &c
weather - sde (f)
wedding - banais, g. bainnse, pl. bainnsean (f)
Wednesday - Diciadain
week - seachdain, g. seachdaine, pl. seachdainean (f)
weekend - deireadh-sheachdain, pl. deireadh-sheachdainean (m)
weep - guil, gul
weight - cudrom, g. cudruim (m)
well - gu math
wet - fliuch, fliche
when	 - nuair
where - far (conjunction)
while = short while - greis, g. greise (f)
white - geal, gile
whole - air fad
wide - leathan, leathain, leatha
width - leud (f)
wife - bean, d. mnaoi, g. mn, pl. mnathan (f)
wild - fiadhaich, fiadhaich, fiadhaiche
willing - denach, denaich, denaiche
win - buannaich, buannachadh
win (earn) - coisinn, cosnadh
wind - gaoth, g. gaoithe, pl. gaothan (f)
window - uinneag, g. uinneige, pl. uinneagan (f)
wing - sgiath, g. sgithe, pl. sgiathan (f)
winter - geamhradh, g. geamhraidh, pl. geamhraidhean (m)
wise - glic, glice
wish = desire - miann, pl. mianntan (m)
with (preposition) - le, leis
without - gun
without - as aonais
woman - boireannach, g. & pl. boireannaich (m)
woman (old) - cailleach, g. cailliche, pl. cailleachan (f)
wonder - iongnadh, g. iongnaidh, pl. iongnaidhean (m)
	I / you etc wonder - Is iongnadh leam / leat etc
wonderful - iongantach, iongantaich, iongantaiche
wood - fiodh g. fiodha (f)
work - obraich, obair
work - obair, d. obair, g. obrach, pl. obraichean (f)
worker - oibriche, pl. oibrichean (m) 
world - saoghal, g. saoghail, pl. saoghalan (m)
worth - fiach, g. feiche, pl. fiachan (m)
write (to) - sgrobh, sgrobhadh (gu)
writer - sgrobhadair, pl. sgrobhadairean (m)
wrong - cerr, cearra
X
Y
yard (measure) - slat, g. slaite, slatan (f)
year - bliadhna, pl. bliadhnaichean (f)
year (last year) - an-uiridh
year (this year)- am bliadhna
yellow - buidhe
yesterday - an-d
yet - fhathast
yonder - an siud
you - thu (singular, informal)
you - sibh (plural, formal)
g, ige - young
Z

dmlelland - Faodar am faclair seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - This glossary may be reproduced with credit to the author