Parsing The Past Tense Of Irregular Verbs

The Active Voice Of The Verb

Breith - Catching, Bearing, Grasping (Root = Beir) (Click here to view impersonal/passive verb)
    Rug mi , thu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
orra
Cha do rug/d'rug
?Nach
?An
Thuirt e gun
nach

Cluinntinn - Hearing (Root = Cluinn)
    Chuala mi , tu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
an cel
Cha chuala
?Nach cuala
?An
Thuirt e gun
nach

Danamh - Doing, Making (Root = Dan)
    Rinn mi , thu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
an dnnear
Cha do rinn/d'rinn
?Nach
?An
Thuirt e gun
nach

Dol - Going (Root = Rach)
    Chaidh mi , thu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
dhachaigh
Cha deach
?Nach
?An
Thuirt e gun
nach

Faicinn - Seeing (Root = Faic)
    Chunnaic mi , tu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
an tubaist
Chan fhaca
?Nach
?Am faca
Thuirt e gum
nach fhaca

Faighinn - Getting, Obtaining (Root = Faigh)
    Fhuair mi , thu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
an cothrom
Cha d'fhuair
?Nach
?An
Thuirt e gun
nach

Rdh - Saying (Root = Abair)
    Thuirt † mi , thu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
facal
Cha tuirt †
?Nach
?An
Thuirt e gun
nach

† Thubhairt and tubhairt are emphatic forms


Ruigsinn - Reaching, Arriving (Root =Ruig)
    Rinig mi , thu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
dhachaigh
Cha do rinig/d'rinig
?Nach
?An
Thuirt e gun
nach

Tighinn - Coming (Root = Thig)
    Thinig mi , thu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
dhachaigh
Cha tinig
?Nach
?An
Thuirt e gun
nach

Toirt - Taking, Giving (+
preposition do) (Root = Thoir)
    Thug mi , thu, e , i
sinn, sibh, iad
Mrag
am balach
na daoine
rud dhan ch
Cha tug
?Nach
?An
Thuirt e gun
nach

This lesson in PDF format

dmlelland - Faodar na leasanan seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - These lessons may be reproduced with credit to the author