Prepositions Pronouns


Prepositions have conjugated forms with personal pronouns. The first element is the simple preposition, followed by the personal pronoun :
Click on preposition below for idioms Personal Pronoun Preposition
me you him her us you them
aig agam agad aige aice againn agaibh aca at,
possession
air orm ort air oirre oirnn oirbh orra on
ann annam annad ann innte annainn annaibh annta in, into,
exist as
s asam asad s aiste asainn asaibh asta out of,
from a place
bho
/ o
bhuam
/ uam
bhuat
/ uat
bhuaithe / uaithe bhuaipe
/ uaipe
bhuainn
/ uainn
bhuaibh
/ uaibh
bhuapa
/ uapa
from
de dhom dhot dheth dhith dhinn dhibh dhiubh of, off
do / dha dhomh dhut dha dh dhuinn dhuibh dhaibh to, for
eadar eadarainn eadaraibh eatarra between, both
fo fodham fodhad fodha foipe fodhainn fodhaibh fpa under
gu thugam thugad thuige thuice thugainn thugaibh thuca to, toward
le leam leat leis leatha leinn leibh leotha with,
ownership
mu umam umad uime uimpe umainn umaibh umpa about
thar † tharam tharad thairis thairte tharainn tharaibh tharta over
ri rium riut ris rithe rinn ribh riutha to, against,
ro romham romhad roimhe roimhpe romhainn romhaibh romhpa before
tro tromham tromhad troimhe troimhpe tromhainn tromhaibh tromhpa through
Preposition mi thu e i sinn sibh iad Preposition
Personal Pronoun

† thar
is not strictly a simple preposition since it usually governs the genitive rather than the dative case of nouns. It is more commonly rendered using thairis + prepositional pronouns of air :
Preposition Personal Pronoun Preposition
me you
singular
him her us you
plural
them
thairis air
thairis
orm
thairis ort thairis air thairis
oirre
thairis
oirnn
thairis
oirbh
thairis
orra
over

All prepositional pronouns can be emphasised by adding the endings shown below. They are attached to the prepositional pronouns and do not necessarily adhere to the spelling rule. Any prepositional pronoun ending in an s is firstly hyphenated :
aig agamsa agadsa aigesan aicese againne agaibhse acasan
air ormsa ortsa airsan oirrese oirnne oirbhse orrasan
ann annamsa annadsa annsan inntese annainne annaibhse anntasan
s asamsa asadsa s-san aistese asainne asaibhse astasan
bho bhuamsa bhuatsa bhuaithesan bhuaipese bhuainne bhuaibhse bhuapasan
de dhomsa dhotsa dhethsan dhithse dhinne dhibhse dhiubhsan
do dhomhsa dhutsa dhasan dhse dhuinne dhuibhse dhaibhsan
eadar         eadarainne eadaraibhse eatarrasan
fo fodhamsa fodhadsa fodhasan foipese fodhainne fodhaibhse fpasan
gu thugamsa thugadsa thuigesan thuicese thugainne thugaibhse thucasan
le leamsa leatsa leis-san leathase leinne leibhse leothasan
mu umamsa umadsa uimesan uimpese umainne umaibhse umpasan
thar tharamsa tharadsa thairis-san thairtese tharainne tharaibhse thartasan
ri riumsa riutsa ris-san rithese rinne ribhse riuthasan
ro romhamsa romhadsa roimhesan roimhpese romhainne romhaibhse romhpasan
tro tromhamsa tromhadsa troimhesan troimhpese tromhainne tromhaibhse tromhpasan

 

Augmented Prepositions

Most simple prepositions have conjugated forms with possessive adjectives. Forms from aig, ann and gu are mandatory. Others occur along with non-conjugated forms in both speech and literature :
Click on preposition below for idioms Possessive Adjective Preposition
my your his her our your their
aig gam gad ga ga gar gur gan / gam at,
possession
ann nam nad na na nar nur nan / nam in, into,
exist as
(bh)o (bh)om (bh)od (bh)o (bh)o (bh)or (bh)or (bh)on / (bh)om from
d(h)e d(h)em d(h)ed d(h)e d(h)e d(h)er d(h)er d(h)en / d(h)em of, off
dha dham dhad dha dha dhar dhur dhan / dham to, for
do dom dod da da dar dur dan / dam
fo fom fod fo fo for for fon / fom under
gu gam gad ga ga gar gur gan / gam to, toward
le lem led le le ler ler len / lem with,
ownership
mu mum mud ma ma mar mur mun / mum about
ri rim rid ri ri rir rir rin / rim to, against,

ro

rom rod ro ro ror ror ron / rom before
tro trom trod tro tro tror tror tron / trom through
Preposition mo do a a ar ur an/am Preposition
Possessive Adjective

This lesson in PDF format

dmlelland - Faodar an liosta seo ath-riochdachadh le aithneachadh dhan ghdar
dmlelland - This list may be reproduced with credit to the author